Skip to main content

2023-06-29

Rekenkamercommissie gemeente Coevorden

“Wie doet er mee?” Onderzoek naar het minimabeleid van de gemeente Coevorden vanuit het perspectief van de inwoners.

Samenvatting

De rekenkamercommissie heeft vanuit de inwoner gekeken waar het beleid beter kan en moet. Inwoners die zelf te maken hebben met het minimabeleid waren betrokken bij het onderzoek.

Conclusies
De rekenkamercommissie concludeert dat het minimabeleid sociaal is en flexibel wordt toegepast. In Coevorden leven naar verhouding meer huishoudens in armoede. Het bereiken van de inwoners uit de doelgroep kan beter. De gemeente heeft geen inzicht in het bereik en het maatschappelijke effect van de nagestreefde participatie in de samenleving. Inwoners die gebruik maken van de regelingen, zijn over het algemeen tevreden en kunnen daardoor beter meedoen in de samenleving.
De uitgaven zijn onvoldoende inzichtelijk gemaakt voor de raad. Sturing, monitoring, controle van het beleid door de gemeenteraad kan beter.

Aanbevelingen
De rekenkamercommissie doet vier aanbevelingen om de uitvoering van het minimabeleid te verbeteren:
1. Focus op uitvoering en verbetering bereik inwoners.
2. Wijs contactpersonen aan in de dorpen wijken/buurten.
3. Evalueer de uitvoering van de Doe-Mee-Pas.
4. Maak als raad met het college afspraken over monitoring en informatieverstrekking.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is het minimabeleid van de gemeente Coevorden efficiënt en effectief?
Deze vraag is vanuit de leefwereld van de inwoners beantwoord aan de hand van de vier thema’s beleid, uitvoering, waarden en sturing, monitoring en controle.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Onderzoeksbureau CAB, Groningen
Gericht op
gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders Coevorden.
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeente Coevorden
Ingestuurd door
J. Kok
E-mailadres
j.kok@coevorden.nl

Documenten