Skip to main content

08-05-2014

Rekenkamercommissie Amstelveen

Afvalinzameling in Amstelveen

Samenvatting

De Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Amstelveen heeft onderzoek laten doen naar de afvalinzameling in Amstelveen. De RKC heeft als onderzoek.

Onderzoeksvraag

1. Welke doelstellingen heeft de gemeente Amstelveen gesteld? Worden deze doelen bereikt? Zo nee, wat is/zijn hiervan de oorzaak/oorzaken? Welke verbetermogelijkheden zijn er?

2. Welke ontwikkelingen zijn er op het terrein van afvalinzameling en hoe speelt de gemeente Amstelveen op deze ontwikkelingen in?

3. Hoe vindt bijsturing plaats van beleid en uitvoering en welke signalen zijn leidend om te komen tot deze bijsturing? Hoe worden deze signalen gecommuniceerd? Denk aan:
• Taken en verantwoordelijkheden gemeente.
• Budgettaire overwegingen.
• Tevredenheid burgers/klachtafhandeling en -behandeling.

4. Is het tarief van de afvalstoffenheffing kostendekkend en worden alle toegestane kosten toegerekend aan het tarief?

5. Zijn reserves en voorzieningen voor de afvalinzameling toereikend?

6. Kan het tarief van de afvalstoffenheffing naar verwachting ten gevolge van het gevoerde beleid in de toekomst omlaag?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Amstelveen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amstelveen
Ingestuurd door
B. Dorland
E-mailadres
b.dorland@amstelveen.nl

Documenten