Skip to main content

20-10-2010

Rekenkamercommissie Enschede

(her)ontwikkeling bedrijventerreinen

Samenvatting

Het bedrijventerreinenbeleid is geen doel op zich, maar een middel om sociaal-economische ambities te bereiken. Het beleid kan bijdragen aan de versterking van ander beleid en ontwikkelingen, tussen bedrijventerreinenbeleid en diverse andere beleidsterreinen bestaat kruisbestuiving. Gezien het meervoudige belang is de rekenkamercommissie van mening geweest dat systematisch onderzoek naar de beleidskaders van het bedrijventerreinenbeleid gewenst is.

Onderzoeksvraag

In hoeverre heeft in de periode 2000‐2010 de inzet van de beleidsinstrumenten herstructurering en planning van bedrijventerreinen bijgedragen aan de doelstellingen versterking van de ontwikkeling van werkgelegenheid, economische ontwikkeling (bijdrage aan de concurrentiekracht) en duurzaam ruimtegebruik (inbreiding vóór uitbreiding) en in hoeverre zijn de beoogde maatschappelijke effecten gerealiseerd dankzij deze instrumenten?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
E-mailadres
n.vanproosdij@enschede.nl

Externe link