Skip to main content

01-05-2013

Rekenkamercommissie Achtkarspelen

Kapitaalgoederenbeheer door de gemeente Achtkarspelen

Samenvatting

Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen is een belangrijke taak van de gemeente Achtkarspelen. Het omvat het beheer en onderhoud van wegen, water, riolering, groen en gebouwen. Veel burgers hebben daar direct of indirect mee te maken. Er wordt ook een aanzienlijk deel van de personele en financiële middelen van de gemeente aan besteed en er kunnen zich aanzienlijke risico’s voordoen. Dit maatschappelijke en financiële belang was de aanleiding voor Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân om onderzoek te doen naar het kapitaalgoederenbeheer.

Onderzoeksvraag

1. Heeft de gemeente voor het beheer van alle kapitaalgoederen een actueel en concreet beleidskader?
2. Biedt het kapitaalgoederenbeheer van de gemeente voldoende waarborgen dat er geen onverwachte tegenvallers kunnen optreden bij beheer, onderhoud en vervanging van kapitaalgoederen?
3. Voldoen financiering en financiële dekking van het kapitaalgoederenbeheer en de
informatie daarover aan de eisen van het BBV en de eigen financiële verordening?
4. Zijn de voorwaarden aanwezig om het kapitaalgoederenbeheer doelmatig uit te voeren?
5. Kan de raad zijn budgetrecht, zijn kaderstellende en controlerende rol bij het kapitaalgoederenbeheer goed vervullen?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
gemeente Achtkarspelen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Achtkarspelen
Ingestuurd door
R. de Vries-Mulder
E-mailadres
r.devries@achtkarspelen.nl

Documenten