Skip to main content

01-07-2010

De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)

Eindrapport Blauwestad

Samenvatting

De Rekenkamer is dit onderzoek gestart op verzoek van Provinciale Staten van Groningen. Het samenwerkingsproject is in 2001 opgezet om de sociaal-economische vitaliteit van de Oldambt regio te versterken door grootschalige gebiedsverandering en woningbouw. De geplande gebiedsverandering is zonder grote overschrijdingen in tijd en geld gerealiseerd. De woningbouw en –verkoop zijn daarentegen goeddeels stilgevallen. (zie ook rapport van bevindingen)
De Noordelijke Rekenkamer komt in haar rapport tot de conclusie dat de provincie weinig greep heeft op de projectorganisatie. De beëindiging van de PPS heeft geresulteerd in een afboeking op de provinciale balans van bijna € 29 miljoen.

Onderzoeksvraag

In hoeverre heeft de gekozen PPS-constructie bijgedragen aan het realiseren van hetgeen met het project Blauwestad wordt beoogd? In hoeverre zijn Gedeputeerde Staten in staat geweest het publieke belang te waarborgen en hebben zij door de (mate en wijze van) sturing en regievoering hun verantwoordelijkheid voor het project kunnen waarmaken? In hoeverre zijn Provinciale Staten in staat geweest het publieke belang te waarborgen en hebben zijn hun controlerende taak kunnen uitoefenen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
provincie Groningen
Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Ingestuurd door
N. van Honschoten
E-mailadres
n.vanhonschoten@noordelijkerekenkamer.nl

Documenten