Skip to main content

23-12-2014

Rekenkamercommissie Deventer

Werk in uitvoering -meer grip op het sociale domein-

Samenvatting

De RKC heeft de decentralisaties binnen het sociaal domein onderzocht en concludeert dat de gemeente de voorbereiding op de decentralisaties en de uitwerking van de uitvoering daarvan, goed heeft opgepakt. Toch is er ook een aantal aandachtspunten voor college en raad. Het onderzoek heeft geleid tot vier aanbevelingen die vooral moeten bijdragen aan goede sturing door de raad vanaf 2015.

Onderzoeksvraag

1. Welke doelstellingen zijn geformuleerd voor de drie decentralisaties en de transformatie en is uitgewerkt hoe deze gerealiseerd gaan worden?
2. Hoe is de betrokkenheid van de raad bij de formulering en monitoring van de doelstellingen?
3. Hoe kan de raad vanuit zijn kaderstellende en controlerende rol sturen, o.a. op het beperken
van risico‟s?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Deventer
Ingestuurd door
Hans Nijkamp
E-mailadres
je.nijkamp@deventer.nl

Documenten