Skip to main content

17-07-2012

Rekenkamercommissie Den Helder

Met goed beleid meer resultaat

Samenvatting

Eind 2010 jaar is de beleidsgerichte van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Den Helder afgesloten (2006-2009, verlengd tot en met 2010). Aan het begin van dit jaar heeft de gemeenteraad het beleidskader voor integrale veiligheid voor de nieuwe beleidsperiode (2011-2014) vastgesteld. Op dit schanierpunt tussen 2 beleidsperiodes heeft de RKC Den Helder besloten onderzoek te doen naar de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. De uitkomsten kunnen – waar van toepassing – worden benut om de nieuwe beleidskaders aan te scherpen

Onderzoeksvraag

1. Is door de gemeente Den Helder beleid vastgesteld op het gebied van de sociale veiligheid? Zo ja, hoe ziet dit beleid eruit?
2. Op welke wijze en door wie vindt besluitvorming plaats over het beleid ten aanzien van sociale veiligheid?
3. Wat is de kwaliteit van het beleid?
4. Hoe is de uitvoering van het beleid vormgegeven, zowel wat het gekozen instrumentarium als wat de uitvoeringsorganisatie betreft?
5. Wat is de kwaliteit van de uitvoeringsorganisatie?
6. Verloopt de uitvoering van het beleid conform de opzet?
7. Op welke wijze worden de resultaten en effecten van het gemeentelijkbeleid gemeten?
8. Hoe benut het college de informatie over de ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid in Den Helder in de periode 2006‐2009?
9. Wat zijn de geconstateerde ontwikkelingen op het gebied van de sociale veiligheid in Den Helder in de periode 2006‐2009?
10 Zijn deze ontwikkelingen conform de gestelde beleidsdoelen?
11 Zijn het beleid en de uitvoering daarvan van invloed geweest op deze ontwikkelingen?
12 Op welke wijze worden de ontwikkelingen in de sociale veiligheid en de koppeling daarvan aan de door de gemeente gepleegde beleidsinzet gerapporteerd aan de gemeenteraad?
13 Hoe is door de gemeente in de periode 2006‐2009 richting burgers gecommuniceerd over de sociale veiligheid?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Den Helder
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Ingestuurd door
Mark Versteeg
E-mailadres
m.versteeg@denhelder.nl

Externe link