Skip to main content

21-04-2008

Rekenkamercommissie Den Helder

Wonen in Den Helder; zijn de doelstellingen gehaald?

Samenvatting

In het rekenkameronderzoek staat de wijze waarop de gemeente Den Helder uitvoering geeft aan haar volkshuisvestingsbeleid en de kaderstellende en controlerende rol van de raad daarbij centraal. Het onderzoek heeft ten doel inzicht te verkrijgen in het doel, de inrichting en de resultaten van het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Den Helder, zoals vastgelegd in de Nota Wonen van 2003.

Onderzoeksvraag

1. Wat is het beleidskader en welke doelen zijn geformuleerd voor het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid (reconstructie beleidstheorie)?
2. Op welke wijze – doelmatig/efficiënt – wordt uitvoering gegeven aan het volkshuisvestingsbeleid (o.m. de relatie met externe partijen)?
3. In welke mate zijn de doelen van het beleid gerealiseerd en is dit een gevolg van het beleid (doelbereik en monitoring)?
4. Welke verbeteringen zijn er mogelijk in het volkshuisvestingsbeleid en de uitvoering en de monitoring (communicatie resultaten richting raad) daarvan?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Den Helder
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Ingestuurd door
Mark Versteeg
E-mailadres
m.versteeg@denhelder.nl

Externe link