Skip to main content

31-10-2016

Rekenkamercommissie Oisterwijk

Risicomanagement en risicobeheersing in de gemeente Oisterwijk

Samenvatting

Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre Oisterwijk haar (financiële) risico’s integraal in beeld heeft en zich adequaat voorbereidt op de beheersing van die risico’s. Geconstateerd is dat het inventariseren en analyseren van de risico’s op concernniveau plaatsvindt conform de eisen van artikel 11 van het BBV. Aan de eis uit het BBV tot beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s wordt in zeer beperkte mate invulling gegeven. Binnen de projecten worden risico’s veelal niet structureel en periodiek geïnventariseerd en worden geen beheersmaatregelen vastgelegd en bewaakt. Op grond van de onderzoeksresultaten zijn aanbevelingen geformuleerd voor college en raad.

Onderzoeksvraag

In hoeverre heeft de gemeente Oisterwijk haar (financiële) risico’s integraal in beeld en bereidt de gemeente zich adequaat voor op de beheersing van de (financiële) risico’s; welke aanbevelingen kunnen geformuleerd worden om de mate van risicomanagement te optimaliseren?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Andere onderzoeker
Onderzoeksbureau Metafoor
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Oisterwijk
Ingestuurd door
Maaike Mesdag-Blom
E-mailadres
maaike.mesdag@oisterwijk.nl

Documenten