Skip to main content

01-09-2016

Rekenkamercommissie Haarlemmermeer

Nulmeting decentralisaties in het sociaal domein

Samenvatting

De RKC heeft een onderzoek verricht dat zich voornamelijk richt op de organisatorische
aspecten van de decentralisaties en de wijze waarop de gemeente Haarlemmermeer de
nieuwe taken oppakt.

Onderzoeksvraag

In de voorgenomen nulmeting zal de RKC focussen op de volgende onderzoeksvragen:
1. Heeft de gemeente Haarlemmermeer de nagestreefde doelen voldoende helder bepaald
en SMART uitgewerkt?
2. Heeft de gemeente voldoende zicht op de betroffen doelgroepen, kan zij iedereen
bereiken of vallen er mensen tussen wal en schip?
3. Heeft de gemeente de voorliggende keuzes (beleid, organisatie, werkwijze, financiën)
helder geschetst en worden c.q. zijn deze keuzes op onderbouwde wijze gemaakt?
4. Heeft de gemeente inzicht in de financiële gevolgen van de decentralisaties?
5. Is de aansturing van en verantwoording over de nieuwe taken goed geregeld
(‘governance’)?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
WagenaarHoes Organisatieadvies
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Haarlemmermeer
Ingestuurd door
Mevr. I. Versprille
E-mailadres
ingeborg.versprille@mos-net.nl

Documenten

Externe link