Skip to main content

28-05-2018

Rekenkamercommissie Olst-Wijhe

Sturing op doelbereik Jeugd en Wmo

Samenvatting

Met dit onderzoek beoogt de rekenkamercommissie het inzicht in en overzicht van de gemeenteraad in de realisatie van de doelen voor de Wmo en de Jeugdwet (en het daarop gebaseerde lokale beleid) te vergroten.

Onderzoeksvraag

In hoeverre geeft de informatie die de gemeenteraad ontvangt voldoende input om te kunnen sturen op de realisatie van de doelen van de Wmo en Jeugdwet?
Deelvragen:
1. Welke doelen heeft de gemeente(raad) geformuleerd op het gebied van Wmo en Jeugdhulp?
2. Hoe meet de gemeente of deze doelen gerealiseerd worden?
Rol en sturingsmogelijkheden gemeenteraad
3. In hoeverre is er al informatie voor de raad beschikbaar over de realisatie van de doelen of op welke termijn komt die informatie beschikbaar?
4. Hoe is de raad omgegaan met de verantwoordingsinformatie die hij tot nu toe heeft ontvangen?
5. a. In hoeverre ervaart de gemeenteraad dat de huidige informatie de raad in staat stelt om zijn controlerende taak uit te voeren en tijdig bij te sturen?
b. Waar zitten eventuele hiaten en welke vragen dient de gemeenteraad te stellen om de juiste sturingsinformatie te krijgen?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Olst-Wijhe
Ingestuurd door
Renate Auee
E-mailadres
rekenkamercommissie@olst-wijhe.nl

Documenten