Skip to main content

03-09-2018

Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen

Vlaardingen veiliger?: onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidsbeleid in de gemeente Vlaardingen en de betrokkenheid van de gemeenteraad

Samenvatting

Onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidbeleid in de gemeente Vlaardingen en de betrokkenheid van de gemeenteraad. Het onderzoek focust zich op de veiligheidvelden woon- en leefomgeving en jeugd en veiligheid

Onderzoeksvraag

Is het veiligheidsbeleid van de gemeente Vlaardingen doeltreffend en op welke wijze heeft de gemeente dit efficiënt (al dan niet samen met de verschillende actoren) uitgevoerd?
Kwaliteit veiligheidsbeleid
1 Wat is de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente op het gebied van het integraal veiligheidsbeleid?
2 Ligt er een gedegen veiligheidsanalyse ten grondslag aan het beleid?
3 Is het integraal veiligheidsbeleid inzichtelijk geformuleerd?
4 Is de taakverdeling in- en extern (met politie en openbaar ministerie) voldoende duidelijk?
5 Welke instrumenten worden ingezet?
Effectiviteit en doelmatigheid
6 Is het beleid op maatschappelijk niveau effectief?
7 Heeft de invulling in de praktijk negatieve effecten op andere activiteiten?
8 In welke mate staan de gemaakte kosten in verhouding tot de gerealiseerde doelen?
9 Welke verbetersuggesties zijn er mogelijk ten aanzien van het huidige beleid?
Positie gemeenteraad
10 In hoeverre voert de gemeenteraad haar kaderstellende taak uit?
11 Wordt de gemeenteraad adequaat geïnformeerd over beleid en effecten?
12 Is er sprake van effectieve monitoring en bijsturing door bestuur en raad?
13 In hoeverre voert de gemeenteraad haar controlerende taak uit?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
DSP
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
E-mailadres
mieke.vanderstel@vlaardingen.nl

Documenten