Skip to main content

02-05-2018

Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Externe inhuur bij de gemeente Stichtse Vecht

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is het beoordelen van het ontwikkelde en gevoerde beleid door de gemeente Stichtse Vecht en de manier van verantwoorden richting de raad ten aanzien van externe inhuur. Daarnaast dient het onderzoek inzichtelijk
te maken welke kosten met externe inhuur gepaard gaan en hoe zich dit verhoudt ten opzichte van de vaste formatie van de gemeente. De gehanteerde onderzoeksmethoden zijn: dossieronderzoek, casestudy en interviews.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is het beleid voor externe inhuur van personeel doelmatig en doeltreffend? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, is onderzoek gedaan naar de sturing; beheersing; verantwoording en toezicht op de externe inhuur.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht
Ingestuurd door
Jacqueline Willenborg
E-mailadres
Jacqueline.Willenborg.Gr@stichtsevecht.nl

Documenten