Skip to main content

14-02-2020

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Evaluatieonderzoek Woonvisie 2015+ gemeente Nijkerk

Samenvatting

De RKC onderzocht de beleidsdoelen en -resultaten. Zij adviseert de gemeente om duidelijker aan te geven welke typen woningen voor welke doelgroepen worden ontwikkeld en om preciezer te zijn in de verantwoording aan de raad.

Onderzoeksvraag

1. Op welke wijze is uitvoering gegeven aan de Woonvisie?
2. In welke mate heeft de gemeente Nijkerk de doelstellingen uit de Woonvisie 2015 bereikt?
3. Wat is van invloed geweest op het wel of niet bereiken van de doelstellingen?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
R2 Consultancy BV
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Ingestuurd door
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
E-mailadres
info@rkvalleienveluwerand.nl

Documenten