Skip to main content

2019-05-01

Kapelle, Vlissingen en Middelburg

Subsidies Vlissingen: helpt het subsidiebeleid om de doelen te realiseren?

Samenvatting

Het algemene beeld ten aanzien van subsidies in Vlissingen is dat de hoofdmoot in het jaarlijkse subsidieprogramma is opgenomen. Subsidies die buitenom het subsidieprogramma worden verstrekt zijn minder inzichtelijk. Voor deze subsidies wordt veelal de subsidiemodule binnen Verseon dan ook niet gehanteerd.

In het jaarlijkse subsidieprogramma is niet opgenomen welke prestaties een subsidieontvanger dient te verrichten om voor de ontvangen subsidie in aanmerking te komen. Een jaarlijks overzicht van de daadwerkelijk uitbetaalde subsidiebedragen is niet aanwezig. De vraag is dan ook of de gemeenteraad goed kan sturen op subsidies. De focus lijkt (ook bij de raad) vooral te liggen op de financiën en minder op het bereiken van de gewenste maatschappelijke effecten, terwijl daar naar onze mening de aandacht naar zou moeten uitgaan.

Er is een Algemene Subsidie Verordening die in 2018 is geactualiseerd en welke op hoofdlijnen wordt nageleefd. De kadernota uit 2008 is niet aangepast/geactualiseerd. Ook de beleidsregels, die op de website van de gemeente subsidieregels worden genoemd, dienen nog in  vereenstemming met de ASV 2018 te worden gebracht. Voordat dit gaat plaatsvinden bevelen wij aan om eerst kritisch de maatschappelijke doelen/effecten (outcome) voor de subsidieontvangers vast te stellen en hierbij de raad actief te betrekken. Zodra hier duidelijkheid over bestaat bevelen wij aan om dan de regelgeving hierop aan te passen.

Onderzoeksvraag

In dit onderzoek is de centrale onderzoeksvraag: ‘Helpt het subsidiebeleid om de doelen te bereiken’?
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zal ook antwoord worden gegeven op de volgende deelvragen:

  1. Worden de gestelde kaders toegepast?
  2. Sluiten de verstrekte subsidies aan bij het subsidiebeleid?
  3. Wordt het beschikbaar gestelde (jaarlijkse) subsidiebedrag verstrekt?
  4. Op welke wijze vindt communicatie naar de inwoners plaats over de subsidiemogelijkheden?
  5. Wanneer en op welke wijze wordt de Raad geïnformeerd?

Daarnaast gaan we na in hoeverre de aanbevelingen uit ons eerder onderzoek in 2011, die destijds door de raad zijn overgenomen, zijn uitgevoerd.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Vlissingen
Rekenkamer(commissie)
Kapelle, Vlissingen en Middelburg
Ingestuurd door
S.M. Hoven
E-mailadres
hoven@rekenkamerkvm.nl

Documenten