Skip to main content

2010-07-15

Kapelle, Vlissingen en Middelburg

Als raad aan het roer: een onderzoek naar het sturend vermogen van de gemeenteraad

Samenvatting

De rekenkamercommissie van de gemeente Vlissingen heeft bij eerdere onderzoeken geconstateerd dat de Programmabegroting en Jaarstukken weinig beleidsmatige prestaties lieten zien. In het verlengde daarvan vraagt ze zich af of de raad voldoende stuurt op resultaten. Om helderheid te scheppen in de manier waarop college en organisatie uitvoering geven aan het door de raad vastgestelde beleid, heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de planning-en-controlcyclus en doorwerking van raadsbesluiten.

Doelstelling van dit onderzoek was, om aan de hand van concrete voorbeelden het ‘sturend vermogen’ van de raad te vergroten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bedoeld om vooral de nieuwe raadsleden van Vlissingen het benodigde inzicht te geven om vol vertrouwen aan hun eerste periode te beginnen en ze helpen ervaren raadsleden om een stap verder te zetten.

Onderzoeksvraag

De vraagstelling van dit onderzoek luidt:

Hoe groot is het sturend vermogen van de raad in de gemeente Vlissingen?
De centrale vraag heeft de rekenkamercommissie uitgewerkt in twee delen met elk drie deelvragen. Beide delen gaan ieder in op een van de twee procesmatige voorwaarden die de rekenkamercommissie signaleert voor een adequate sturing door de raad, namelijk:
1 de documenten uit de cyclus zijn onderling consistent; en
2 sturing op een hoger niveau werkt door op een lager niveau.

Deel I: In kaart brengen planning-en-controlcyclus
1 Hoe is de planning-en-control-cyclus vormgegeven?
2 Wat zijn de sturingsmomenten voor de raad?
3 Op welke wijze werkt de cyclus door op het niveau van het college en de organisatie?

Deel II: Verdieping van kaderstelling voor twee prioriteiten
4 Welke prioriteiten heeft de raad gesteld?
5 Waar en hoe zijn die prioriteiten uitgewerkt?
6 Wat zijn positieve en verbeterpunten voor het sturend vermogen van de raad?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Jacques Necker bv
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Vlissingen
Rekenkamer(commissie)
Kapelle, Vlissingen en Middelburg
Ingestuurd door
S.M. Hoven
E-mailadres
hoven@rekenkamerkvm.nl

Documenten