Skip to main content

2010-01-27

Rekenkamercommissie Kerkrade

Zicht op de bodem! Onderzoek inzake gemeentelijk grondbeleid, alsmede uitvoering en verantwoording ervan.

Samenvatting

In het voorjaar van 2009 heeft de Rekenkamercommissie Kerkrade besloten om te onderzoeken op welke wijze het grondbeleid van de gemeente Kerkrade geformuleerd is, tot stand komt en op welke wijze invulling wordt gegeven aan de uitvoering van het grondbeleid.
De doelstelling van het onderzoek is de gemeenteraad inzicht te verschaffen in het gemeentelijk grondbeleid, alsmede de uitvoering en verantwoording ervan. De resultaten van het onderzoek kunnen worden benut bij de sturing en beheersing van het grondbeleid en de daarmee samenhangende grondexploitaties.

Onderzoeksvraag

Hoe ziet de planning en control van het grondbeleid eruit? Doelstelling daarbij is het in kaart brengen en transparant maken van het grondbeleid. Daartoe dient aan de hand van een beschrijving van de beleidsdocumenten inzicht verschaft te worden in het beleid en de uitvoering ervan. In dit kader eveneens ingaan op de rol van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de ambtelijke organisatie, de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Gemeente Kerkrade
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Kerkrade
Ingestuurd door
Bertie Vermeersch-Dortants
E-mailadres
bdrtn@kerkrade.nl

Documenten