Skip to main content

2014-02-19

Rekenkamercommissie Kerkrade

Rekenkameronderzoek Toezicht en Handhaving gemeente Kerkrade

Samenvatting

Onderzocht is hoe toezicht en handhaving in de gemeente worden uitgevoerd. Dat gebeurt professioneel, maar de borging van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid kan beter. Vastgesteld toezichtsbeleid voor brandveiligheid ontbreekt en Wabohandhavingsbeleid is te laat vastgesteld, waardoor niet geheel aan de wettelijke verplichting wordt voldaan. Het handhavingsbeleid voor bouwen, ruimtelijke ordening en milieu is rechtmatig, maar onvolledig onderbouwd, omdat probleem- en risicoanalyses niet schriftelijk worden vastgelegd. De doeltreffendheid van het beleid is moeilijk vast te stellen door het ontbreken van SMART doelstellingen, bijpassende indicatoren, en jaarlijkse evaluatie van uitvoeringsprogramma’s. Uit casestudies bleek wel dat alle overtredingen, op één geval na, zijn beëindigd nadat de gemeente tot handhaving is overgegaan.
De doelmatigheid hangt af van de mate van doorwerking van probleem- en risicoanalyses, via prioriteiten, naar uitvoeringsprogramma’s en daadwerkelijke uitvoering. Doordat beleidsdoelstellingen onvoldoende zijn doorvertaald in meetbare uitvoeringsprogramma’s en onderbouwing van prioriteiten en doelstellingen d.m.v.. probleem- en risicoanalyses niet geheel inzichtelijk is, kan de doelmatigheid van het beleid niet worden aangetoond. Wel hebben we tijdens het onderzoek vastgesteld dat de uitvoering op hoofdlijnen overeenkomt met de gestelde beleidsprioriteiten. Deze hoofdconclusie is uitgewerkt in een aantal deelconclusies..

Onderzoeksvraag

In hoeverre is het toezicht- en handhavingsbeleid van de gemeente Kerkrade vastgelegd en is dit beleid en de uitvoering ervan rechtmatig, doeltreffend en doelmatig?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
KplusV
Gericht op
Gemeente Kerkrade
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Kerkrade
Ingestuurd door
Bertie Vermeersch-Dortants
E-mailadres
bdrtn@kerkrade.nl

Documenten