Skip to main content

2022-02-03

Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch

Spannende Participatie (tool voor de gemeenteraad)

Samenvatting

Burgerparticipatie staat al enige tijd als belangrijk thema op de (lokale) politieke agenda. Onderwerpen die in de gesprekken over participatie de revue passeren zijn terug te voeren op een aantal terugkerende kernvragen. Wie initieert en wie participeert? Wie vertegenwoordigen de participanten en welk gewicht geef je aan de inbreng? Wie neemt uiteindelijk de besluiten? Et cetera.

Op 18 maart 2021 heeft de Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch een interactieve sessie ‘ Spannende Participatie’ georganiseerd met de gemeenteraad waarbij een alternatief model voor de breed bekende (en uit 1968 daterende) participatieladder is geïntroduceerd. Daarnaast is aan de hand van een tweetal fictieve en tegelijkertijd realistische casussen besproken hoe, in die specifieke setting, vragen ten aanzien van participatie beantwoord kunnen worden. Dat heeft een aantal eerste inzichten opgeleverd, die het gesprek in de gemeenteraad over participatie verder op gang kunnen helpen.

Een belangrijk inzicht die in de bespreking van de casussen werd bevestigd, is dat de rol van de gemeenteraad kan variëren per thema, per situatie en per moment en dus situationeel kan worden bepaald. Conclusies en aanbevelingen werden aangereikt.
Er wordt momenteel door college en raad gewerkt aan en nagedacht over een gezamenlijke ‘Bossche werkwijze voor participatie’. Het resultaat van de interactieve bijeenkomst en de aangereikte tools voor participatie kan voor de invulling van dat traject worden gehanteerd.

Onderzoeksvraag

Er bleek behoefte onder raads- en commissieleden behoefte te bestaan om kennis te nemen van en te oefenen in rolneming en nieuwe vormen van participatie. Middels een interactieve sessie en Rekenkamerbrief is hier invulling aan gegeven. Kernvragen: wie initieert en wie participeert? Wie vertegenwoordigen de participanten en welk gewicht geef je aan de inbreng? Wie neemt uiteindelijk de besluiten?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bureau +Anderen
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Ingestuurd door
Erik Wouters
E-mailadres
e.wouters@s-hertogenbosch.nl

Documenten