Skip to main content

Achtkarspelen

Aantal berichten met deze tag: 22

Gepubliceerd op:
donderdag 05-11-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Achtkarspelen

Tag: Achtkarspelen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Achtkarspelen’.

In positie? Een onderzoek naar de controlerende rol van de raad van de gemeente Achtkarspelen

In 2013 heeft de raad het Financieel Beleidsdocument 2013 en het format voor begrotingswijzigingen vastgesteld. Dit beleid is in juni 2014 herijkt. De raad moet beter in positie gebracht worden om …

Schuldhulpverlening gemeente Achtkarspelen

De rekenkamercommissies van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben gelijktijdig een onderzoek gedaan naar de organisatie en uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening in beide g…

De uitvoering van de overeenkomst van gemeente Achtkarspelen met de GGD over consultatiebureaus

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân heeft onderzoek gedaan naar de overeenkomst van de gemeente Achtkarspelen met de HVD over de zeven extra consultatiebureaus en naar de uitvoering van deze over…

Evaluatie Wmo-beleid gemeente Achtkarspelen

De Rekenkamercommissie van Noordoost Fryslân (Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.) heeft een evaluatie uit laten voeren van het Wmo-beleid in de gemeente Achtkarspelen. Dez…

Kapitaalgoederenbeheer door de gemeente Achtkarspelen

Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen is een belangrijke taak van de gemeente Achtkarspelen. Het omvat het beheer en onderhoud van wegen, water, riolering, groen en gebouwen. Veel burgers he…

Kostentoerekening en kostendekking afvalstoffenheffing, rioolheffing, bouwleges en leges Burgerzaken gemeente Achtkarspelen

De rekenkamercommissie van Achtkarspelen gaf de Adviesgroep WOZ & Lokale Heffingen van Deloitte Belastingadviseurs BV opdracht om de kostentoerekening en kostendekkendheid van de afvalstoffenhe…

De inhuur van derden in Achtkarspelen

Gemeenten voeren een groot aantal verschillende taken uit. Daarvoor beschikken zij over een eigen ambtenarenapparaat. In beginsel is het de bedoeling dat met dat apparaat alle gemeentelijke werkzaa…

Grondbeleid Dongeradeel 2005 – 2008

De Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân, de gemeenschappelijke Rekenkamercommissie van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland, heeft een onderzoek laten uitvoeren naa…

Onderwijsachterstandenbeleid in Achtkarspelen

De centrale overheid heeft de gemeenten vanaf eind 1998 verplicht om beleid te gaan voeren m.b.t. onderwijsachterstanden (ongelijke kansen in het onderwijs). De bedoeling van het onderzoek was: inz…

Doeltreffendheid en doelmatigheid van re-integratie in Achtkarspelen

De gemeente Achtkarspelen is er in geslaagd het bijstandsvolume met 13% te reduceren. (landelijke ligt de daling op gemiddeld 11%). Deze afname is voor het grootste gedeelte gerealiseerd onder de d…