Skip to main content

Arbeidsmarkt

Aantal berichten met deze tag: 16

Gepubliceerd op:
dinsdag 12-11-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Amersfoort

Tag: Arbeidsmarkt

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Arbeidsmarkt’.

Vestigingsbeleid bedrijven in Amersfoort

Wat doet de gemeente om te zorgen dat bedrijven zich vestigen en blijven, en werkt dat doeltreffend? Ook is gekeken of het beleid matcht met de samenstelling van de beroepsbevolking, met specifiek …

Aan de slag met social return

Het onderzoek is een vervolg op onze nulmeting social return uit 2013. De resultaten van het toepassen van social return staan centraal in dit onderzoek. Hoe vaak past de provincie social return to…

Smaken verschillen, onderzoek naar de betekenis van POA’s voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht de bijdrage van de Platforms Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA’s) aan het arbeidsmarktbeleid van de provincie Gelderland. In deze nota presenteren we de bestuur…

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft gekozen voor een herziening van de uitvoeringsstructuur en een gecombineerde inzet van arbeidsmarktstrategieën waardoor de hervormingen in het re-integratiebeleid …

Grip op re-integratie?

Sinds 2004 zijn gemeenten zelf financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de WetWerk en Bijstand (WWB). Het is aan gemeenten zelf om te bepalen welke instrumenten in het kader van re-integr…

(her)ontwikkeling bedrijventerreinen

Het bedrijventerreinenbeleid is geen doel op zich, maar een middel om sociaal-economische ambities te bereiken. Het beleid kan bijdragen aan de versterking van ander beleid en ontwikkelingen, tusse…

Doeltreffendheid en doelmatigheid van re-integratie in Achtkarspelen

De gemeente Achtkarspelen is er in geslaagd het bijstandsvolume met 13% te reduceren. (landelijke ligt de daling op gemiddeld 11%). Deze afname is voor het grootste gedeelte gerealiseerd onder de d…

De doeltreffendheid en doelmatigheid van re-integratie in Dantumadeel en Dongeradeel

De gemeenten Dantumadeel en Dongeradeel richten zich wat betreft re-integratie voornamelijk op duurzame uitstroom naar werk en maatwerk richting de cliënt. Kenmerkend hierbij is de vraaggerichte aa…