Skip to main content

Armoedebeleid

Aantal berichten met deze tag: 28

Gepubliceerd op:
vrijdag 24-04-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zoetermeer

Tag: Armoedebeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Armoedebeleid’.

Quickscan Verantwoording uitgaven armoedebeleid

De quickscan maakt duidelijk dat er nog altijd geen helder en volledig beeld is van de uitgaven voor het armoedebeleid. Ook is voor de raad niet duidelijk hoeveel beïnvloedingsruimte er eigenlijk i…

Armoedebeleid Maastricht: een analyse van het armoedebeleid en -budget van de gemeente Maastricht

De raad vraagt zich af of de voortgang en effectiviteit van het ingezette beleid kan worden gevolgd. De raad wordt onvoldoende in staat gesteld om te controleren of de beschikbare middelen voldoend…

Armoedebeleid en de impact op kinderen

Het onderzoek van de rekenkamer richt zich op de vraag op welke wijze het armoedebeleid van de gemeente Amsterdam bijdraagt aan het mee doen van alle Amsterdammers ongeacht de dikte van de portemon…

Armoede in Delft

Rapportage opgebouwd uit drie delen. 1: feiten en cijfers: typering Delftse armoedeproblematiek; 2: beschrijving inspanningen van de gemeente; 3 handreiking met perspectieven en praktijken die rel…

Kinderen uit kansarme gezinnen

Dit ex ante-onderzoek is uitgevoerd om de gemeenteraden van dienst te zijn bij de besluitvorming rond de besteding van het budget voor kinderen uit arme gezinnen.

Armoedebeleid: rekenkameronderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het armoedebeleid in de gemeente Ooststellingwerf

De rkc’s van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van die gemeenten. Door hetzelfde onderzoek tegelijkertijd uit te voeren is het mogelij…

Armoedebeleid: Rekenkameronderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het armoedebeleid in de gemeente Weststellingwerf

De rkc’s van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van die gemeenten. Door hetzelfde onderzoek tegelijkertijd uit te voeren is het mogelijk…

Armoedebeleid: Rekenkameronderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het armoedebeleid in de gemeente Opsterland

De rkc’s van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van die gemeenten. Door hetzelfde onderzoek tegelijkertijd uit te voeren is het mogelijk…

Armoede, een voortdurende zorg

Alhoewel het nieuwe beleidsplan armoedebestrijding nog maar kort in uitvoering is, heeft de rekenkamer besloten het onderwerp te onderzoeken. Het onderwerp ‘armoede’ heeft een groot maatschappelijk…

Het minimabeleid in de gemeente Stichtse Vecht

Het minimabeleid van de gemeente Stichtse Vecht is nog onvoldoende uitgewerkt. De doelstellingen van het beleid zijn niet meetbaar, de doelgroep is niet goed in beeld en wordt ook niet altijd berei…