Skip to main content

Begroting

Aantal berichten met deze tag: 31

Gepubliceerd op:
dinsdag 13-10-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Begroting

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Begroting’.

Begroting en (verplichte) paragrafen

De rekenkamercommissie onderzocht de begroting en enkele verplichte paragrafen daarin. Het doel was een bijdrage te leveren aan het opstellen van een programmabegroting die behulpzaam is bij het me…

Toegankelijkheid Begroting en Rapportages

Het is van groot belang dat raadsleden zich met de informatie uit de begroting een goed beeld kunnen vormen van de uitgaven die worden gedaan in relatie tot het beleid. De begroting biedt inzicht i…

Zijn de begroting 2019 en jaarrekening 2018 inzichtelijk gemaakt met financiële indicatoren? En hoe is de financiële positie van de gemeenten?

Zijn de begroting 2019 en jaarrekening 2018 inzichtelijk gemaakt met financiële indicatoren? En hoe is de financiële positie van de gemeenten? Deloitte onderzocht het voor ons.

Rekenkamerbrief over de doelen in het Bredase Bestuursakkoord 2018-2022

In het onderzoek heeft de Rekenkamer de transparantie van de doelen in het Bredase Bestuursakkoord en de vertaling van die doelen in de Begroting 2019 onderzocht. Inzichten uit andere onderzoeken i…

Grip op samenwerkingsverbanden Zaanstad

Gemeenten voeren steeds meer taken in samenwerking met anderen uit. Dit maakt het voor raadsleden lastig om overzicht en grip te houden op de samenwerkingsverbanden. De rekenkamer heeft onderzocht …

Rekenkamerbrief: Reserves, voorzieningen en begrotingsramingen

De rekenkamerbrief gaat over begrotingsbehandeling en financiële besluitvorming in de gemeente Opmeer. Daarbij is vooral gekeken naar de informatie die de raad hierbij ontvangt ten aanzien van rese…

Programmabegroting in relatie tot de overige planning en controle instrumenten

Systematiek van de programmabegroting in relatie tot de andere planning en controle instrumenten. Advies van de rekenkamer is om meer scherpte aan te brengen in de doelen en de prestaties van de pr…

Lokale Lastenmeter

De Rekenkamer Nijmegen heeft een webapplicatie gemaakt om de gemeentelijke lasten voor inwoners en bedrijven in beeld te brengen. De Lokale Lastenmeter is een rekentool die bruikbaar is voor inwon…

Reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen van de gemeente Maastricht

Voor de gemeente zijn reserves en voorzieningen belangrijke instrumenten. Niet altijd duidelijk is waarvoor reserves zijn gevormd en is er geen goed bestedingsplan waaruit blijkt wanneer welk deel …

Woonlastenmeter

Rekentool voor inwoners en raadsleden om meer inzicht te krijgen in de gemeentelijke belastingen en heffingen en de mogelijkheden deze te wijzigen. Mensen kunnen zelf aan de knoppen draaien.