Skip to main content

Begrotingscyclus

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
donderdag 02-03-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Begrotingscyclus

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Begrotingscyclus’.

Begrotingscyclus bestuurscommissies

Sinds 2014 is de manier waarop bestuurscommissies geld ontvangen, geld uitgeven en zich verantwoorden veranderd. De rekenkamer inventariseerde in hoeverre de 7 bestuurscommissies serieuze knelpunte…

Evalueerbaarheid van beleid

De rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder heeft de afgelopen maanden onderzoek laten uitvoeren naar de evalueerbaarheid van twee programma’s uit de begroting 2015 van de gemeente. Voor de g…

Kaderstelling

De kaderstelling kan nog beter als de gemeenteraad goed voor ogen houdt wat kaders eigenlijk zijn, als die op het juiste moment met elkaar besproken worden en als ze niet verward worden met doelen.

Beoordeling doelstellingen begroting 2012 Flevoland

In de afgelopen jaren heeft de provincie Flevoland veel aandacht besteed aan het versterken van de informatievoorziening rondom begroting en verantwoording. De Rekenkamer heeft op basis van eerder …

Reserves en voorzieningen van de gemeente Oisterwijk

Inzicht in de reserve- en voorzieningenpositie geeft de raad handvatten bij het maken van politieke keuzes. De gemeente Oisterwijk gaat rechtmatig maar niet erg doelmatig om met haar reserves en vo…

Planning en Control Functie gemeente Leerdam

De rekenkamer van de gemeente Leerdam heeft onderzoek verricht naar de planning en control functie met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de rechtmatigheid, doelmatigheid en do…