Skip to main content

Berenschot

Aantal berichten met deze tag: 7

Gepubliceerd op:
maandag 13-07-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Berenschot

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Berenschot’.

Onderzoek naar budgetten en samenwerking van gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies

Gemeentelijke rekenkamer(commissie)s doen onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Zij vormen een belangrijk instrument voor de raden bij hun kad…

Onderwerpen gesprek minister Spies en NVRR

Onderwerpen gesprek minister Spies en NVRR: – Reactie op evaluatierapport Berenschot – Decentralisatie en regionalisering: publieke verantwoording wordt steeds moeilijker – Ontwikkelingen in omgevi…

Brief Minister BZK n.a.v. Evaluatie gemeentelijke en provinciale rekenkamer(commissie)s

In augustus 2011 heb ik u het rapport van de evaluatie van de gemeentelijke en provinciale rekenkamer(commissie)s toegezonden. Bij invoering van de Wet dualisering is toegezegd dat vijfjaar na inst…

Bestuurlijke reactie NVRR naar aanleiding van het Eindrapport evaluatie van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers

Onze reactie op het rapport luidt, op zijn kortst samengevat, dat wij ons kunnen vinden in de conclusies en de gedane aanbevelingen. Het werk van rekenkamers en rekenkamercommissies blijkt alom waa…

Eindrapport Evaluatie van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Berenschot de gemeentelijke en provinciale rekenkamers geëvalueerd. Aan deze evaluatie lag de volgende vraag…

NVRR reageert positief op rapport inzake evaluatie rekenkamers.

Het uitgangspunt van de NVRR is dat elke gemeente of provincie over een goed geoutilleerde rekenkamer moet kunnen beschikken. De nadere vormgeving en de wijze van functioneren mag wat de NVRR betre…