Skip to main content

Besluitvormingsproces

Aantal berichten met deze tag: 18

Gepubliceerd op:
maandag 17-12-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Nijmegen

Tag: Besluitvormingsproces

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Besluitvormingsproces’.

De knop om – lessen voor de energietransitie

Van de analyse van het besluitvormingsproces kan veel geleerd worden. In de kern komt het erop neer dat de energietransistie in de bestaande stad op alle fronten meer gestructureerd aangepakt moet …

Uitbreiding Schipsloot: onderzoek van de rekenkamercommissie Weststellingwerf naar het bedrijventerrein Uitbreiding Schipsloot

Weststellingwerf schetste een te zonnig perspectief, toen de gemeente in 2007 besloot tot de uitbreiding van Wolvegaster bedrijventerrein Schipsloot. De verkoop van kavels bleef ernstig achter bij …

Informatievoorziening van de raad in besluitvormingsprocessen, casus Blaricum, de aanleg van de kunstgrasvelden bij voetbalvereniging BVV’31

Hoe is het besluitvormingsproces van de aanleg van de kunstgrasvoetbalvelden van de plaatselijke voetbalclub verlopen? Wat was de positie van de raad en in welke mate is dit in lijn is met wet- en …

Pilots in de gemeente Leerdam: een onderzoek naar grip op de uitvoering van Pilots in Leerdam

Het onderzoek richt zich op het proces van totstandkoming van een pilot, zowel vanuit de gemeentelijke organisatie als in samenwerking met andere (externe) partijen. Vanuit dat proces gaat het dus …

Evaluatie luchthaven

De militaire luchthaven Twente werd in 2007 gesloten, met twee gevolgen: banenverlies in de regio, en een omvangrijk terrein met ontwikkelmogelijkheden. Het onderzoek richt zich op de besluitvormin…

Besluitvormingsproces A9

De rekenkamercommissie onderzocht het besluitvormingsproces rond het A9-project, een deelproject ter hoogte van Amstelveen binnen het Rijksproject ter verbetering en verbreding van de rijksweg A9. …

Sociaal culturele voorziening Soesterberg: besluitvorming onder de loep

De gemeenteraad van Soest heeft eind 2013 besloten een nieuwe Sociaal Culturele Voorziening (SCV) te ontwikkelen op het evenemententerrein in Soesterberg. De rekenkamercommissie heeft een onderzoek…

Herstructurering WNK: ontwikkelingen in beeld

In 2009 is besloten tot een herstructuering van de GR WNK. Daarnaast bestaat vanuit rijkswege het voornemen de Wsw per 1 januari 2015 onder te brengen in de nieuwe Participatiewet. Om de wens tot h…

Verkeersveiligheidsprojecten

In dit onderzoek staan verkeersveiligheidsprojecten in de gemeente centraal. Hierbij wordt in dit rapport vooral gekeken naar de vraag of de doelen worden gehaald (doeltreffendheid) en of dit zo go…