Skip to main content

Burgerparticipatie

Aantal berichten met deze tag: 52

Gepubliceerd op:
maandag 24-02-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Doetinchem

Tag: Burgerparticipatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Burgerparticipatie’.

Participatie in Doetinchem

De rekenkamercommissie Doetinchem heeft onderzocht hoe de gemeente omgaat met overheids- en burgerparticipatie. Enerzijds door terug te kijken op afgeronde trajecten, anderzijds door te kijken naar…

Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven

In dit onderzoek gaat de rekenkamer na in hoeverre de subsidies voor maatschappelijke initiatieven doelmatig, doeltreffend en rechtmatig worden besteed, en in welke mate de subsidieaanvragers tevre…

(On)gelijkheid in de participatiesamenleving

Een onderzoek getiteld (On)gelijkheid in de participatiesamenleving. Basis van het actieonderzoek zijn interviews met bewoners, mantelzorgers, jongerencoaches, wijkverpleegkundigen, beleidsambtenar…

“De burger neemt het initiatief”, onderzoek naar burgerinitiatieven

71 burgerinitiatieven zijn geanalyseerd op obstakels en stimulansen en de uitkomsten met verslag en video op de initiatiefwijzer geplaatst (website). Handreiking gemaakt met lessen en tips voor gem…

Roerdalen roert zich: verslag van een verkennend onderzoek naar burgerparticipatie en burgerinitiatieven in Roerdalen

Het onderzoek richt zich op de visie, het beleid en de doelstellingen van burgerparticipatie en burgerinitiatieven en de wijze waarop de gemeente dit heeft georganiseerd. En op de manier waarop inw…

Lef tonen met burgers: verslag van een verkennend onderzoek naar burgerparticipatie en burgerinitiatieven in Maasgouw

Het onderzoek richt zich op de visie, het beleid en de doelstellingen van burgerparticipatie en burgerinitiatieven en de wijze waarop de gemeente dit heeft georganiseerd. En op de manier waarop inw…

Oisterwijk weet raad met burgerinitiatieven

Het uitgangspunt voor dit onderzoek was de Oisterwijkse samenleving en de initiatieven die daar zijn ontstaan. Een zestal burgerinitiatieven is omgezet in een kort verhaal. Deze zijn meer in ‘de di…

Voor Waards met participatie: onderzoek naar burger- en overheidsparticipatie in de gemeente Krimpenerwaard

Het onderzoek biedt aan de hand van concrete casussen inzicht in het samenspel tussen burgers en de gemeente en mogelijkheden voor verbetering waar nodig. De term ‘samenspel’ duidt hierbij op twee …

Zorgen om resultaten: rekenkamerrapport WMO

De Rekenkamer Tilburg heeft met dit onderzoek in beeld gebracht in hoeverre op papier en in de praktijk adequaat door de gemeente wordt gestuurd op het cyclische proces van het Wmo-beleid, de inkoo…

Burger- en overheidsparticipatie in de gemeente Olst-Wijhe: verschuivende verantwoordelijkheden van inwoners en overheid

De visie op onze samenleving en de rol van de overheid verandert, aangejaagd door onder meer een ingrijpende decentralisatie en transformatie in het sociale stelsel. Vooral de lokale overheid is in…