Skip to main content

Checklist

Aantal berichten met deze tag: 11

Gepubliceerd op:
vrijdag 30-06-2017
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: Checklist

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Checklist’.

Checklist Opstellen van een goede aanbeveling

NVRR publicatie Checklist Opstellen van een goede aanbeveling. De checklist kan door rekenkamer(commissie)s worden gebruikt bij het opstellen van aanbevelingen en/of gebruikt worden als kwaliteitse…

Checklists

In de loop der tijd hebben diverse rekenkamer(commissie)s checklists gemaakt voor de raad of de staten om daarmee in de toekomst zelf ‘voor, tijdens of na de rit’ zaken te kunnen beoordelen. Het is…

Regionaal denken. Én doen!

Het rapport geeft inzicht in de regionale samenwerkingsverbanden, de motieven die tot samenwerking hebben geleid en bevat een afwegingskader en checklist voor toekomstige vormen van samenwerking

Stroomschema’s geheimhouding – provincie

In de Provinciewet (PW) is opgenomen dat geheimhouding kan worden gelegd op stukken en op het behandelde in een vergadering. Allereerst zijn drie schema’s opgenomen over het leggen van geheimhoudin…

Stroomschema’s geheimhouding – gemeente

In de Gemeentewet (Gemw) is opgenomen dat geheimhouding kan worden gelegd op stukken en op het behandelde in een vergadering. Allereerst zijn drie schema’s opgenomen over het leggen van geheimhoudi…

Checklist beoordeling geactualiseerde planexploitatie

Checklist waarbij per relevant onderdeel van de planexploitatie – financieel resultaat, plangebied en grondgebruik, programma, grondprijzen, parameters, risico’s, overeenkomsten (specifiek voor gro…

Checklist Communicatie bij beleidsvorming

De Rekenkamer heeft een checklist opgesteld voor de communicatie van de provincie met verschillende partijen (burgers, bedrijven, belangenorganisaties, andere overheden) bij de beleidsvorming. De …

Checklist grote projecten

checklist waarbij voor elke fase in het proces – voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en afsluiting – heldere vragen zijn geformuleerd die een rekenkamer kan stellen in het onderzoek naar grot…

Checklist (denkmodel) onderbesteding

Onderbesteding is een situatie waarin een overheid niet instaat is om haar financiële middelen in te zetten voor de doelen waar ze voor bedoeld zijn. De technische definitie is: Het verschil in het…

Checklist reserves

Uitgangspunten, puntsgewijs aangegeven, waarom een gemeente in principe geen reserves dienen te worden, tenzij daarvoor een zwaarwegend argument is om het wel te doen (nee, tenzij). Het document is…