Skip to main content

Communicatie

Aantal berichten met deze tag: 7

Gepubliceerd op:
dinsdag 04-04-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Communicatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Communicatie’.

Armoedebeleid: rekenkameronderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het armoedebeleid in de gemeente Ooststellingwerf

De rkc’s van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van die gemeenten. Door hetzelfde onderzoek tegelijkertijd uit te voeren is het mogelij…

De decentralisaties doorgelicht. Eerste ervaringen van inwoners met de nieuwe gemeentelijke zorgtaken.

De Rekenkamercommissie Peel en Maas heeft middels een enquete onder alle inwoners die ondersteuning ontvangen in het kader van de decentralisaties onderzocht hoe de betreffende inwoners geinformeer…

Checklist Communicatie bij beleidsvorming

De Rekenkamer heeft een checklist opgesteld voor de communicatie van de provincie met verschillende partijen (burgers, bedrijven, belangenorganisaties, andere overheden) bij de beleidsvorming. De …

Verkeersveiligheidsprojecten

In dit onderzoek staan verkeersveiligheidsprojecten in de gemeente centraal. Hierbij wordt in dit rapport vooral gekeken naar de vraag of de doelen worden gehaald (doeltreffendheid) en of dit zo go…