Skip to main content

Controlegat

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
maandag 13-07-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Controlegat

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Controlegat’.

Onderzoek naar budgetten en samenwerking van gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies

Gemeentelijke rekenkamer(commissie)s doen onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Zij vormen een belangrijk instrument voor de raden bij hun kad…

Rekenkamers bezorgd over controlegat bij de decentralisaties – Brief aan minister Plasterk

De decentralisaties in het sociaal domein, op het terrein van de jeugdzorg, arbeidsparticipatie en maatschappelijke ondersteuning beslaan bij elkaar een bedrag van ruim € 16 miljard. Het is van gro…

Rekenkamers bezorgd over controlegat bij de decentralisaties – brief aan gemeenten

De decentralisaties in het sociaal domein, op het terrein van de jeugdzorg, arbeidsparticipatie en maatschappelijke ondersteuning beslaan bij elkaar een bedrag van ruim € 16 miljard. Het is van gro…

Rekenkamers bezorgd over controlegat bij de decentralisaties – brief aan de leden NVRR

Inzicht in de besteding van middelen is noodzakelijk om te kunnen beoordelen of het geld wordt ingezet waarvoor het is bedoeld. De taakoverdracht ten gevolge van de decentralisaties leidt echter to…

Bijlage bij brieven controlegat

Als Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) prijzen we ons gelukkig met het feit dat we de rekenkamercommissies en rekenkamers van alle drie bestuurslagen, waterschapp…

Bestuurlijke reactie NVRR naar aanleiding van het Eindrapport evaluatie van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers

Onze reactie op het rapport luidt, op zijn kortst samengevat, dat wij ons kunnen vinden in de conclusies en de gedane aanbevelingen. Het werk van rekenkamers en rekenkamercommissies blijkt alom waa…