Skip to main content

Controleren

Aantal berichten met deze tag: 9

Gepubliceerd op:
donderdag 05-11-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Achtkarspelen

Tag: Controleren

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Controleren’.

In positie? Een onderzoek naar de controlerende rol van de raad van de gemeente Achtkarspelen

In 2013 heeft de raad het Financieel Beleidsdocument 2013 en het format voor begrotingswijzigingen vastgesteld. Dit beleid is in juni 2014 herijkt. De raad moet beter in positie gebracht worden om …

Raad heeft recht op een rekenkamer

Naar aanleiding van een eerdere publicatie in de Leeuwarder Courant waarin duidelijk werd dat in Friesland 8 gemeenten zonder actieve rekenkamer zijn, hebben de voorzitters van de Friese Rekenkamer…

Van volgend naar kaderstellend

Het onderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre de raad gebruik heeft gemaakt van zijn kaderstellende verantwoordelijkheid en in hoeverre de agenda van de raad bepaald is door het coalitieakko…

Verbonden Partijen

Gemeenten nemen zowel verplicht als vrijwillig deel in verbonden partijen. In beide gevallen is het van belang dat vooraf het motief (reden), het doel en de verwachtingen van de deelname in de verb…

Wonen in Den Helder; zijn de doelstellingen gehaald?

In het rekenkameronderzoek staat de wijze waarop de gemeente Den Helder uitvoering geeft aan haar volkshuisvestingsbeleid en de kaderstellende en controlerende rol van de raad daarbij centraal. He…