Skip to main content

Controlerende rol

Aantal berichten met deze tag: 31

Gepubliceerd op:
dinsdag 23-06-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Utrecht

Tag: Controlerende rol

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Controlerende rol’.

Opvolgingsonderzoek Rekenkamerrapporten 2014-2018

Voerde het college raadsbesluiten over rekenkameronderzoeken uit en zorgde dat voor de nodige verbeteringen? Hoe is opvolging en bewaking van raadsbesluiten geborgd en welke lessen zijn te trekken …

Voorbereiding invoering Omgevingswet

Met een Rekenkamerbrief heeft de rekenkamer de gemeenteraad inzicht gegeven in zijn eigen rol bij de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet.

Verkort rekenkameronderzoek naar de totstandkoming van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

(Verkort) rekenkameronderzoek om de raad inzicht te geven in het proces van het tot stand komen van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 en de wijze waarop de raad zijn kaderstellende en control…

Schiedam Veiliger?: onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidsbeleid in de gemeente Schiedam en de betrokkenheid van de gemeenteraad

Onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidsbeleid in de gemeente Schiedam en de betrokkenheid van de gemeenteraad. Dit onderzoek focust op de veiligheidsvelden woon- en leefomgeving en jeug…

Vlaardingen veiliger?: onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidsbeleid in de gemeente Vlaardingen en de betrokkenheid van de gemeenteraad

Onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidbeleid in de gemeente Vlaardingen en de betrokkenheid van de gemeenteraad. Het onderzoek focust zich op de veiligheidvelden woon- en leefomgeving e…

Inkomsten en risico’s in Woudenberg

In het onderzoek is nagegaan welke inkomsten de gemeente Woudenberg heeft en hoe de gemeente omgaat met de risico’s ten aanzien van deze inkomsten.

Weblog verschenen over de verhouding van de rekenkamer t.o.v. de interne organisatie

Gemeentelijke en provinciale rekenkamers functioneren ten dienste van het bestuur, gemeenteraden en provinciale staten, Ze staan, meer nog dan de griffies, buiten de organisatie. Dit betekent ech…

Informatievoorziening van de raad in besluitvormingsprocessen, casus Blaricum, de aanleg van de kunstgrasvelden bij voetbalvereniging BVV’31

Hoe is het besluitvormingsproces van de aanleg van de kunstgrasvoetbalvelden van de plaatselijke voetbalclub verlopen? Wat was de positie van de raad en in welke mate is dit in lijn is met wet- en …

Gemeentelijke samenwerking

Onderzoek naar grip van de gemeente Hilversum op samenwerkingsverbanden.

Grip van de raad Schiedam en Vlaardingen: evaluatie van de kaderstellende en controlerende rol van de raad in de gemeentes Schiedam en Vlaardingen

Dit onderzoek betreft de werkwijze van de gemeenteraad van Schiedam en niet de doelmatigheid en doeltreffendheid van door het college uitgevoerde beleid. Hiermee is het onderzoek afwijkend van de m…