Skip to main content

Controlerende taak

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
dinsdag 23-06-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Nijmegen

Tag: Controlerende taak

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Controlerende taak’.

20 jaar rekenkameronderzoek: frapper toujours

Terugblik op 20 jaar rekenkameronderzoek en reflectie daarop in de vorm van een essay door professor Klaartje Peters

Weblog verschenen over de verhouding van de rekenkamer t.o.v. de interne organisatie

Gemeentelijke en provinciale rekenkamers functioneren ten dienste van het bestuur, gemeenteraden en provinciale staten, Ze staan, meer nog dan de griffies, buiten de organisatie. Dit betekent ech…

Raad en hulptroepen – Hefbomen ter versterking van de controlerende taak van de gemeenteraad

In de afgelopen jaren is het raadswerk in beweging. De worsteling van raadsleden met de decentralisaties is kenmerkend voor de staat van het raadswerk. Het kost tijd, vraagt energie, vereist kenni…

Kaderstelling onder controle?: onderzoek naar de kaderstellende en controlerende rol door de gemeenteraad van Ede in opdracht van de rekenkamercommissie Ede

In dit onderzoek is aan de hand van vier casestudies (Programma Economie; Omgevingsdienst De Vallei; Openluchttheater; Decentralisatie Jeugdzorg) gekeken hoe de raad invulling geeft aan de kaderst…

Onderzoek Juridische Control

Juridische control wil zeggen dat er een juridische kwaliteit wordt geleverd die gericht is op het waarborgen van doeltreffend, doelmatig en rechtmatig optreden van de gemeente Neder-Betuwe.