Skip to main content

Decentralisatie

Aantal berichten met deze tag: 51

Gepubliceerd op:
maandag 18-05-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Decentralisatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Decentralisatie’.

Verkenning Vernieuwing in het sociaal domein

Er gaat de komende jaren veel veranderen in het sociaal domein, maar de inhoud en consequenties zijn niet altijd duidelijk. De rekenkamer heeft daarom via een verkenning in kaart gebracht wat de ve…

Het Waddenfonds gemonitord

In samenwerking met de Randstedelijke Rekenkamer heeft de Noordelijke Rekenkamer een vervolgonderzoek naar het Waddenfonds uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich op de aanbevelingen die de Noordeli…

‘Over de drempel’ onderzoek naar de toegang tot de Wmo: bestuurlijk rapport

De opzet en uitvoering van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning zijn in dit onderzoek beoordeeld aan de hand van de weergegeven onderzoeksvragen. De beoordeling is opgenomen in het feiten…

‘Over de drempel’ onderzoek naar de toegang tot de Wmo: feitenrapport

De rekenkamer heeft in haar meerjarenprogramma voor de komende jaren opgenomen structureel aandacht te willen besteden aan de decentralisaties. Eerder deed de rekenkamer onderzoek naar de voorberei…

Nulmeting decentralisaties in het sociaal domein

De RKC heeft een onderzoek verricht dat zich voornamelijk richt op de organisatorische aspecten van de decentralisaties en de wijze waarop de gemeente Haarlemmermeer de nieuwe taken oppakt.

Jong aan de Slag?: onderzoek naar de eerste ervaringen van Jonggehandicapten met de Participatiewet in Delft

Onderzoek naar eerste ervaringen van jonggehandicapten met de Participatiewet in Delft. Deze doelgroep, hoewel beperkt van omvang, is nieuw voor de gemeente en stelt specifieke eisen ten aanzien va…

Op eigen kracht, onderzoek naar sociale wijkzorgteams

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de Sociale Wijkzorgteams zoals die zijn opgezet en geïmplementeerd door de gemeente Den Haag. In dit rekenkameronderzoek is gekeken naar de aanwezigheid va…

Kamervragen/antwoorden over controle door gemeentelijke rekenkamers

Vragen van het lid Fokke (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gebrekkige controle door gemeentelijke rekenkamers (ingezonden 28 november 2014). Antwoord van Min…

Participatiewet en verantwoording

Met dit rapport heeft de rekenkamercommissie de gemeente Hoorn kunnen versterken in de voorbereiding op de decentralisatie per 1 januari 2015. Het onderzoek is vooral gericht op de verantwoording o…

Verslag en presentatie Workshop B – Decentralisatie Jeugdzorg

Verslag en presentatie van workshop B tijdens de AR Samenwerkingsdag op 18 september 2014. Paul Hofstra (directeur Rekenkamer Rotterdam) ging namens de rekenkamers van de G4 in op hun gezamenlijke …