Skip to main content

Effecten subsidies

Aantal berichten met deze tag: 19

Gepubliceerd op:
maandag 15-06-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Dalfsen

Tag: Effecten subsidies

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Effecten subsidies’.

Effectiviteit van subsidiebeleid

Het onderzoek gaat over de vraag of degenen die subsidie ontvangen, het geld wel besteden voor de doelen waarvoor de subsidie is verleend.

Subsidiebeleid, Voor wat Hoort wat?

De naleving van het subsidiebeleid is op hoofdlijnen rechtmatig. De relatie tussen de subsidies en het te bereiken resultaat is echter onduidelijk, waardoor de doelmatigheid en de doeltreffendheid …

Energiebesparende maatregelen in corporatiewoningen

Op verzoek van de gemeenteraad is onderzocht welke effecten specifieke, afzonderlijke energiebesparende maatregelen hebben op het werkelijke energieverbruik in corporatiewoningen.

Subsidies

Veel rekenkamer(commissie)s hebben onderzoek gedaan naar subsidies. De Rekenkamer van Nijmegen heeft bijna twintig van deze rapporten geanalyseerd. De hoofdconclusie uit het overgrote deel van de o…

Inzicht in prestaties en doeltreffendheid subsidies gemeente Stichtse Vecht

De gemeente heeft (nog) geen inzicht in de effecten van de door haar verleende subsidies. Wel heeft zij – op basis van de verantwoordingsinformatie – inzicht in de prestaties die zijn geleverd met …

DOELGERICHT! SPORTBEDRIJF DEVENTER -Doelmatigheid en doeltreffendheid in beeld-

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek uitgevoerd naar NV Sportbedrijf Deventer. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te geven in de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het Sportbedrijf. Daarme…

Naar een noordelijke kenniseconomie

Dit rapport betreft het onderzoek naar de door de drie noordelijke provincies gewenste en gesubsidieerde transitie naar een kenniseconomie. De provincies hebben hiervoor drie zogeheten clusterorgan…

Effectiviteit subsidies

Uit de analyse van 19 rapporten van andere rekenkamers zijn twee conclusies getrokken en zeven lessen gedestileerd over de effectiviteit van subsidies.

Subsidies onder de loep

Met subsidiering zijn omvangrijke bedragen gemoeid. Met dit onderzoek is nagegaan hoe de subsidies worden besteed en wat ermee wordt bereikt.

Op weg naar een beter subsidiebeleid

De gemeente Den Helder heeft in 2005 gekozen voor het instrument beleidsgestuurde contractfinanciering (BFC) om daarmee beter sturing te kunnen geven aan haar gevoerde subsidiebeleid. Met 15 maatsc…