Skip to main content

Evaluatie

Aantal berichten met deze tag: 21

Gepubliceerd op:
woensdag 16-10-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Evaluatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Evaluatie’.

Zicht op subsidies

De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht of de provincie zicht heeft op de doeltreffendheid van verstrekte subsidies. Zij concludeert in haar rapport o.a. dat de provincie aandacht besteedt aan het …

NVRR-Handreiking voor (zelf)evaluaties door rekenkamers

Door te evalueren kunnen rekenkamers leren en mogelijkheden voor verbetering in beeld krijgen. Het Ontwikkelteam van de NVRR heeft een handreiking ontwikkeld om (zelf)evaluaties door rekenkamers te…

Evaluatie Rekenkamer Hilversum

Uit het evaluatierapport van Necker van Naem blijkt dat de rekenkamer een niet weg te denken plaats inneemt in het Hilversumse bestuurlijke bestel. De rekenkamer wordt door raad, college en ambteli…

Evaluatie klachtencommissariaat

Per 1 januari 2015 heeft de gemeente Enschede een functie Klachtencommissaris. Bij het aantreden is besloten om een jaar na benoeming de functie klachtencommissaris te evalueren. Doel is om lessen …

Brief Rekenkameronderzoek decentralisaties

De rekenkamercommissie heeft eind 2014 opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de decentralisaties. Oorspronkelijk doel was om voor de drie decentralisaties een nulmeting uit te voeren en…

Uitkomst “De Drie Vragen” over evaluaties (2015)

In deze ‘Drie Vragen’ vroegen wij onze leden of en hoe zij elk individueel rekenkamerproduct evalueren. Tevens is gevraagd naar een eventueel vast formulier/format dat daarvoor wordt gebruikt.

Validatie Terugblik Collegeperiode 2011-2015 provincie Zuid-Holland

In 2010 heeft de Randstedelijke Rekenkamer de Terugblik van de collegeperiode 2007-2011 van de Provincie Zuid-Holland gevalideerd. In de bijeenkomst van de programmaraad van 4 maart jl. is aangegev…

Evaluatie rekenkameronderzoek

Evaluatie onderzoeksproces Het is voor de interne effectiviteit van de rekenkamer belangrijk, dat zij elk onderzoek kort na de publicatie evalueert op inhoud en proces. Doel van zo’n evaluatie is h…

Onderzoek Dorpsplatforms

De fundamentele vraag blijft of de gemeente daadwerkelijk voldoende toegevoegde waarde ziet in deze vorm van burgerparticipatie. Uit de interviews en enquête concludeert de commissie dat het draagv…

Re-integratie onder de loep: beleid SDD 2007 – 2011

De doelen op het gebied van reïntegratie zijn SMART geformuleerd, maar niet altijd onderling consistent. De doelen worden geregeld niet bereikt, maar de onderbouwing hiervan is voor raadsleden niet…