Skip to main content

Externe inhuur

Aantal berichten met deze tag: 40

Gepubliceerd op:
vrijdag 25-09-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer BUCH

Tag: Externe inhuur

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Externe inhuur’.

Externe inhuur BUCH-gemeenten

Forse inhuur van externen in 2017 en 18 is vooral veroorzaakt door een vacaturestop in aanloop naar ambtelijke fusie van de 4 gemeenten. Inhuur externen wordt vooral gezien als inkoopbeleid. Aanbev…

Externe Inhuur & Uitbesteding

Het onderzoek beschrijft hoe de sturing op externe inhuur en uitbesteding zich verhoudt tot de doelmatigheid en doeltreffendheidsnormen die relevant zijn voor de kaderstellende en controlerende rol…

Externe inhuur bij de gemeente Stichtse Vecht

Het doel van het onderzoek is het beoordelen van het ontwikkelde en gevoerde beleid door de gemeente Stichtse Vecht en de manier van verantwoorden richting de raad ten aanzien van externe inhuur. D…

Externe inhuur BEL (Blaricum Eemnes Laren) Combinatie en BEL-gemeenten

Het doel van het onderzoek is om de gemeenteraden meer inzicht te geven in de externe inhuur binnen de BEL Combinatie en de BEL-gemeenten. De aanbevelingen zijn er op gericht de controlerende en ka…

Inhuur met beleid

Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken hoe het gemeentebestuur handelt op het gebied van externe inhuur. De focus ligt hierbij op het beoordelen van het gevoerde beleid en de wijze …

Inhuur van derden in de gemeente Dalfsen

Er is onderzoek uitgevoerd naar de inhuur van personeel en adviseurs in de gemeente Dalfsen, waarbij het gaat om taken die een gemeente zelf zou kunnen vervullen.

Extern inhuren of intern oplossen? Een onderzoek van de rekenkamercommissie Ooststellingwerf naar de inhuur van extern personeel

De rekenkamercommissie van de gemeente Ooststellingwerf heeft onderzoek gedaan naar het inhuren van extern personeel bij die gemeente.

Quickscan Externe Inhuur

De Auditcommissie van de provincie Overijssel vroeg eind 2013 de Rekenkamer een verkenning uit te voeren naar externe inhuur bij de provincie. Deze vraag kwam voort uit de bezuinigingsopgave die de…

Verkenning naar de Inhuur van externe ICT-deskundigen

Op 10 juni 2014 is de verkenning naar de Inhuur van externe ICT-deskundigen gestart. De verkenning is afgerond en de rekenkamer heeft op basis van de resultaten besloten een onderzoek uit te gaan v…

Externe Inhuur en Toekomstgericht Formatiebeleid

Externe inhuur is al langer onderwerp van aandacht binnen de gemeente Den Helder en de Rekenkamercommissie. In 2006-2007 verrichtte de Rekenkamercommissie een vooronderzoek naar de inhuur van exter…