Skip to main content

Financieel beleid

Aantal berichten met deze tag: 33

Gepubliceerd op:
maandag 01-06-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Breda

Tag: Financieel beleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Financieel beleid’.

Rekenkamerbrief bij het gemeentelijke Jaarverslag 2019

De rekenkamerbrief reflecteert op de financiële positie van de gemeente Breda, de beleidsverantwoording in het jaarverslag en op het kunnen volgen van lange-termijn doelen en de grote projecten in …

Zijn de begroting 2019 en jaarrekening 2018 inzichtelijk gemaakt met financiële indicatoren? En hoe is de financiële positie van de gemeenten?

Zijn de begroting 2019 en jaarrekening 2018 inzichtelijk gemaakt met financiële indicatoren? En hoe is de financiële positie van de gemeenten? Deloitte onderzocht het voor ons.

Rekenkamerbrief bij het gemeentelijke Jaarverslag 2018

Leesbaarheid Jaarverslag is nog niet heel goed. De financiële positie van Breda is zorgelijk. Veel ambities, weinig reserve, negatief exploitatiesaldo, solvabiliteit is onder 20% gezakt, schulden s…

Uitbreiding Schipsloot: onderzoek van de rekenkamercommissie Weststellingwerf naar het bedrijventerrein Uitbreiding Schipsloot

Weststellingwerf schetste een te zonnig perspectief, toen de gemeente in 2007 besloot tot de uitbreiding van Wolvegaster bedrijventerrein Schipsloot. De verkoop van kavels bleef ernstig achter bij …

Rapport onderzoek wegbeheer

Het (effectiviteit) en doelmatigheid (efficiëntie) van het gemeentelijk wegbeheer is onderzocht. Het wegbeheer neemt fors beslag op de financiën van de gemeente.

Niet kiezen is ook een keuze: een onderzoek naar het belastingbeleid van de gemeente Ede

Belastingen vormen een deel van de gemeentelijke financiën. In dit onderzoek wordt gekeken naar de ambities en voornemens t.a.v. het gemeentelijk belastingbeleid.

Zorgen om resultaten: rekenkamerrapport WMO

De Rekenkamer Tilburg heeft met dit onderzoek in beeld gebracht in hoeverre op papier en in de praktijk adequaat door de gemeente wordt gestuurd op het cyclische proces van het Wmo-beleid, de inkoo…

Zicht op de financiële positie: een onderzoek naar de informatiewaarde van de jaarstukken van Amsterdam

De rekenkamer constateert in dit onderzoek dat het nog erg moeilijk is om snel en compact een samenhangend beeld van de financiële positie van de gemeente Amsterdam te verkrijgen. Benodigde informa…

Provinciaal geld op afstand: provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft een aantal revolverende fondsen opgericht en daar circa € 272 miljoen beschikbaar voor gesteld. De rekenkamer heeft voor twee revolverende fondsen onderzocht hoe de pr…

Doorwerkingsonderzoek: richtingwijzers voor kaderstelling en financiele projectbeheersing

De rekenkamer Zeist verrichte een doorwerkingsonderzoek naar de mate waarin haar aanbevelingen uit het onderzoek Richtingwijzers voor kaderstelling invulling hebben gekregen. En verkende in een bep…