Skip to main content

Gemeenschappelijke regeling

Aantal berichten met deze tag: 28

Gepubliceerd op:
vrijdag 15-11-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Bloemendaal

Tag: Gemeenschappelijke regeling

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gemeenschappelijke regeling’.

Evaluatie van de samenwerking tussen de gemeenten Bloemendaal en Heemstede op het gebied van de automatisering en informatisering

De rekenkamercommissies van Bloemendaal en Heemstede onderzochten in 2019 de ICT samenwerking tussen beide gemeenten, die in 2014 startte. Zij concluderen dat de automatisering is verbeterd, maar d…

Zicht op Foovalley: een onderzoek naar de inzichtelijkheid van het financieel en maatschappelijk rendement

De rekenkamer(commissie)s hebben onderzoek gedaan naar de de Regio Foodvalley. Zij hebben voor deze gemeenschappelijke regeling (GR) de governance, doelen, projecten, kosten, resultaten en informat…

Doelmatigheid afvalstoffenheffing in Koggenland, Opmeer, Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

Tarieven afvalstoffenheffing in Westfriesland behoren tot de hoogste van Nederland. Het blijkt dat historische afspraken met het afvalbedrijf en het (regionaal) beleid de belangrijkste oorzaken hie…

Afvalbeleid Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal in uitvoering

Grip op afval: onderzoek naar de uitvoering van het afvalbeleid door uitvoeringsorganisatie Twente Milieu

Bouwen op vertrouwen: beleidsuitvoering vergunningverlening, toezicht, handhaving door MER/Omgevingsdienst

Evaluatie onderzoek naar de aansturing van en het functioneren van het gemeenschappelijk servicecentrum MER. Deelnemende gemeeenten: Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.

Schulddienstverlening nader bekeken

De rekenkamers van Almelo, Borne, Hengelo en Enschede hebben gezamenlijk een onderzoek gedaan naar de schulddienstverlening door (de gemeenschappelijke regeling) Stadsbank Oost-Nederland. Het onder…

Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen

Het uitoefenen van financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen waar de provincie zelf niet aan deelneemt, is een provinciale taak. Het (financiële) belang van gemeenschappelijke regelingen…

Participatiewet en verantwoording

Hoorn loop met de invoering van de Participatiewet een aantal risico’s. Dit zijn deels financiële risico’s (m.n. het risico op budgetoverschrijding) maar ook beheersmatige en bestuurlijke risico’s …

Sturing en toezicht op Gemeenschappelijke Regelingen

De Rekenkamer heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kaders van gemeenschappelijke regelingen waarbij de provincie Overijssel betrokken. In het bijzonder hebben we gekeken naar het ADT e…

Vervolgonderzoek verbonden partijen van de gemeente Ede

In dit rapport wordt onderzocht wat er met de aanbevelingen uit een eerder onderzoek naar verbonden partijen is gedaan en welke mogelijkheden er zijn om de samenwerking verder vorm te geven. In dit…