Skip to main content

Gemeentelijke samenwerking

Aantal berichten met deze tag: 20

Gepubliceerd op:
maandag 18-11-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Heerde

Tag: Gemeentelijke samenwerking

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gemeentelijke samenwerking’.

Zicht in samenwerkingsverbanden

De rekenkamercommissie Heerde heeft een Quick Scan gedaan naar de positie van de gemeente Heerde en de sturing van de gemeenteraad in de verschillende samenwerkingsverbanden. De sturing van de gem…

Evaluatie van de samenwerking tussen de gemeenten Bloemendaal en Heemstede op het gebied van de automatisering en informatisering

De rekenkamercommissies van Bloemendaal en Heemstede onderzochten in 2019 de ICT samenwerking tussen beide gemeenten, die in 2014 startte. Zij concluderen dat de automatisering is verbeterd, maar d…

What’s in it for Oss? De kunst van het samenwerken in het economisch domein

De gemeente Oss is een actieve deelnemer in economische samenwerkingsverbanden. Wat de activiteiten opleveren in termen van extra banen of een beter vestigingsklimaat, is niet goed vast te stellen.

Sturen op samenwerking

De Woensdrechtse RKC doet aanbevelingen aan de raad over “Sturen op samenwerken”. De brief is vooral een handreiking naar de nieuwe raad om deze te helpen keuzes te maken over de betrokkenheid van …

Samenwerking waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en gemeenten in het BOWA (bestuurlijk overleg water AVG gebied)

Het betreft een rekenkameronderzoek naar het samenwerkingsproces van waterschap Amstel, Gooi en Vecht met de inliggende gemeenten. Het onderzoek richt zich zowel op de samenwerking in het verleden …

Bouwen op vertrouwen: beleidsuitvoering vergunningverlening, toezicht, handhaving door MER/Omgevingsdienst

Evaluatie onderzoek naar de aansturing van en het functioneren van het gemeenschappelijk servicecentrum MER. Deelnemende gemeeenten: Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.

Aan de slag!?: onderzoek naar de eerste ervaringen met de Participatiewet in Schiedam en Vlaardingen

Onderzoek naar de eerste ervaringen met de Participatiewet in de gemeenten Schiedam en Vlaardingen

Samen naar beter, Dalfsen en intergemeentelijke samenwerking

Doel van het onderzoek is dat de gemeenteraad meer grip krijgt op samenwerkingsverbanden.

Vervolgonderzoek verbonden partijen van de gemeente Ede

In dit rapport wordt onderzocht wat er met de aanbevelingen uit een eerder onderzoek naar verbonden partijen is gedaan en welke mogelijkheden er zijn om de samenwerking verder vorm te geven. In dit…

Verbind en beheers: de gemeente Ede en haar verbonden partijen

In dit rapport wordt onderzocht hoe het gemeentebestuur van Ede stuurt, beheerst, verantwoordt en toezicht houdt op de verbonden partijen met wie zij samenwerkt.