Skip to main content

Grondbeleid

Aantal berichten met deze tag: 47

Gepubliceerd op:
dinsdag 13-10-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Grondbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Grondbeleid’.

Begroting en (verplichte) paragrafen

De rekenkamercommissie onderzocht de begroting en enkele verplichte paragrafen daarin. Het doel was een bijdrage te leveren aan het opstellen van een programmabegroting die behulpzaam is bij het me…

Integriteitsbeleid in de gemeente Opmeer – casus bestemmingsplan Heerenweide

De opzet en invulling van het integriteitsbeleid in Opmeer is onderzocht, met specieke aandacht voor de betekenis en toepassing hiervan bij RO- en grondbeleid in het bestemmingsplan Heerenweide. De…

Opvolgingsonderzoek Proceskosten Grondexploitaties

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in januari 2014 het rapport Proceskosten grondexploitaties, met daarin vijf aanbevelingen. In 2017 voerde de rekenkamer een opvolgingsonderzoek uit naar de opvol…

Follow-up grondverwerving Gelderland

Kritisch rekenkamerrapport in 2013 aanleiding voor vervolgonderzoek Drie jaar geleden waren we in ons onderzoek kritisch op de aanpak van de grondverwerving door de provincie Gelderland. Zo werd er…

Onverwachtse mogelijkheden, ongekende risico’s: onderzoek naar strategische aan- en verkopen

Inzicht in het hoe en wat rond strategische aankopen. Wat zijn de spelregels, hoe worden die in de praktijk toegepast en welke sturingsmogelijkheden heeft de raad en benut hij?

Grond voor verandering – Onderzoek grondbeleid EHS Provincie Zuid-Holland

Door verdere decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies is de verantwoordelijkheid van de provincie voor het aankopen en inrichten van gronden groter geworden. De provinci…

Quick scan Grondbeleid in Medemblik en Opmeer

Grondexploitaties hebben vaak een langdurig karakter, die over raadsperiodes heen gaat. Ze zijn nauw verbonden met het realiseren van gemeentelijke doelen. De gemeente maakt keuzes op lange termijn…

Onderzoek strategisch grondbeleid gemeente Tytsjerksteradiel

Doel van het onderzoek is te leren van de ervaringen van de laatste jaren door een vergelijking te maken van het formele grondbeleid met hoe daar in de praktijk naar wordt gehandeld. De vergelijkin…

Proceskosten grondexploitaties

De proceskosten voor grondexploitaties zijn sinds 2010 flink gedaald. De budgetten zijn echter steeds overschreden. Naar verwachting blijven de proceskosten voor 2013 wel binnen het budget. Er blij…

Juryrapport Goudvink 2013

Doorwerking van goed onderzoek, daar draaide het om in de verkiezing van de Goudvink in 2013. Daarnaast was het van belang dat de technische basiskwaliteit van het onderzoek in orde was. De jury he…