Skip to main content

Indicatoren

Aantal berichten met deze tag: 13

Gepubliceerd op:
woensdag 18-09-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie gemeente Tiel

Tag: Indicatoren

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Indicatoren’.

Onderzoek Sociaal Domein Indicatoren in beeld

Een onderzoek naar de indicatoren Sociaal Domein

Meten is weten: informatievoorziening sociaal domein

De rekenkamer gaat in op de wijze waarop monitoring en verantwoording over drie decentralisaties in het sociaal domein (Meedoen naar Vermogen, Zorg voor Jeugd en Participatiewet) vorm hebben gekreg…

Matrix van de 6 cirkels van doorwerking rekenkamers: definitie/toelichting – indicatoren

1. Agenderen 2. Bespreken 3. Besluiten 4. Agenderen 5. Effectueren 6.Publiek verantwoorden Defenitie/ toelichting In hoeverre de rekenkamer erin is geslaagd aandacht te genereren voor doeltre…

Brief Rekenkameronderzoek decentralisaties

De rekenkamercommissie heeft eind 2014 opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de decentralisaties. Oorspronkelijk doel was om voor de drie decentralisaties een nulmeting uit te voeren en…

Kwaliteit Basismeetset

De Basismeetset was een gezamenlijke set van indicatoren voor de P&C-cyclus van de stadsdelen. De rekenkamer onderzocht of de indicatoren een goed beeld gaven van de prestaties en ontwikkelingen va…

Verdieping informatiewaarde van de begroting

Voor het rapport Informatiewaarde van de begroting (februari 2013) zijn twee vervolgactiviteiten ondernomen: 1) een verdiepend onderzoek naar de doorvertaling van de indicatoren uit de programmabeg…

Onderzoek indicatoren programmabegroting

“Wat willen we bereiken; wat gaan we daarvoor doen; wat mag het kosten?” Sinds een aantal jaren is die trits bepalend voor opzet, inrichting en invulling van de begroting en zijn programma-onderdelen.