Skip to main content

Informatievoorziening

Aantal berichten met deze tag: 98

Gepubliceerd op:
donderdag 26-11-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie IJsselstein

Tag: Informatievoorziening

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Informatievoorziening’.

Kwaliteit raadsvoorstellen

Een onderzoek naar de kwaliteit van raadsvoorstellen, zoals die de afgelopen jaren aan de gemeenteraad zijn voorgelegd.

20 jaar rekenkameronderzoek: frapper toujours

Terugblik op 20 jaar rekenkameronderzoek en reflectie daarop in de vorm van een essay door professor Klaartje Peters

Financiële situatie en prognose Jeugdzorg Stede Broec – Enkhuizen- Drechterland periode 2015-2019 en verder, versie Stede Broec

De financiële situatie van de jeugdzorg in de drie SED gemeenten is onderzocht en mogelijkheden om hier via beleid, uitvoering en analyse van financiën en casussen meer grip op te krijgen. Daarbij …

Financiële situatie en prognose Jeugdzorg Stede Broec – Enkhuizen- Drechterland periode 2015-2019 en verder, versie Drechterland

De financiële situatie van de jeugdzorg in de drie SED gemeenten is onderzocht en mogelijkheden om hier via beleid, uitvoering en analyse van financiën en casussen meer grip op te krijgen. Daarbij …

Financiële situatie en prognose Jeugdzorg Stede Broec – Enkhuizen- Drechterland periode 2015-2019 en verder, versie Enkhuizen

De financiële situatie van de jeugdzorg in de drie SED gemeenten is onderzocht en mogelijkheden om hier via beleid, uitvoering en analyse van financiën en casussen meer grip op te krijgen. Daarbij …

Quickscan Verantwoording uitgaven armoedebeleid

De quickscan maakt duidelijk dat er nog altijd geen helder en volledig beeld is van de uitgaven voor het armoedebeleid. Ook is voor de raad niet duidelijk hoeveel beïnvloedingsruimte er eigenlijk i…

Informatievoorziening jeugdhulp

Per 1 januari 2015 zijn op het terrein van de jeugdhulp taken van het Rijk en de provincie overgedragen naar de gemeente. Sindsdien is de gemeente verantwoordelijk voor preventie, hulp en zorg bij …

Zicht in samenwerkingsverbanden

De rekenkamercommissie Heerde heeft een Quick Scan gedaan naar de positie van de gemeente Heerde en de sturing van de gemeenteraad in de verschillende samenwerkingsverbanden. De sturing van de gem…

Grip op verbonden partijen

Met dit onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in de over- en onderschrijdingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden bij verbonden partijen en de oorzaken daarvan. Daarnaast is de doorwerk…

Rekenkamerbrief bij het gemeentelijke Jaarverslag 2018

Leesbaarheid Jaarverslag is nog niet heel goed. De financiële positie van Breda is zorgelijk. Veel ambities, weinig reserve, negatief exploitatiesaldo, solvabiliteit is onder 20% gezakt, schulden s…