Skip to main content

Inkoopbeleid

Aantal berichten met deze tag: 16

Gepubliceerd op:
donderdag 09-01-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Sittard-Geleen

Tag: Inkoopbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Inkoopbeleid’.

Rekenkameronderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Sittard-Geleen

Het onderzoek beoorgt inzicht te bieden in de inzet van inkoop en aanbesteding in de gemeente Sittard-Geleen in termen van doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Effectiviteit van Duurzaam inkopen

Ondanks stevige ambities tav duurzaam inkopen, scoort Zoetermeer vergeleken met andere gemeenten niet hoog. Hoe doelmatig en doeltreffend is het beleid? Een onderzoek naar mogelijkheden om via duur…

Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties)-beoordelingsonderzoek ACAM (Auditdienst Amsterdam)

De rekenkamer onderzocht of ACAM voldoet aan Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Hiertoe zijn onderdelen van het controledossier van de gemeenterekening 2016 meer diepgaand gereviewd. De re…

Zorgen om resultaten: rekenkamerrapport WMO

De Rekenkamer Tilburg heeft met dit onderzoek in beeld gebracht in hoeverre op papier en in de praktijk adequaat door de gemeente wordt gestuurd op het cyclische proces van het Wmo-beleid, de inkoo…

Evaluatie Inkoop in de prijzen

Het onderzoek heeft enerzijds tot doel het inkoop- en aanbestedingsproces te optimaliseren en anderzijds tot doel om de effectiviteit van rekenkameronderzoek te beoordelen.

Inkoop bij de provincie Drenthe (eindrapport)

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2008 de resultaten van haar onderzoek naar het inkoopbeleid van de provincie Drenthe. De Rekenkamer heeft dit onderzoek gestart op suggestie van Provinciale …

Inkoop bij de provincie Drenthe (rapport van Bevindingen)

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2008 de resultaten van haar onderzoek naar het inkoopbeleid van de provincie Drenthe. De Rekenkamer heeft dit onderzoek gestart op suggestie van Provinciale …

Aanbesteden openbaar

Het onderzoek richt zich op aanbestedingen van (civieltechnische) werken en projecten, niet op aanbestedingen van diensten en leveringen. Het doel van dit onderzoek is om het gemeentelijke aanbeste…