Skip to main content

Jeugd

Aantal berichten met deze tag: 14

Gepubliceerd op:
maandag 20-04-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Arnhem

Tag: Jeugd

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Jeugd’.

It takes Arnhem to raise a child – Onderzoek naar jeugdbeleid in Arnhem

De Rekenkamer concludeert dat er sprake is van een Arnhemse doelenjungle waardoor een functionerende jeugdbeleidscyclus niet mogelijk is en dat de inrichting en uitvoering zich laat kenschetsen als…

Jeugdhulp in Amersfoort

De onafhankelijke rekenkamer wilde weten of, voor de vormen van jeugdhulp waar in Amersfoort de grootste vraag naar is, de jeugdigen van of via de gemeente de juiste, volledige en tijdige hulp kunn…

Sturing op doelbereik Jeugd en Wmo

Met dit onderzoek beoogt de rekenkamercommissie het inzicht in en overzicht van de gemeenteraad in de realisatie van de doelen voor de Wmo en de Jeugdwet (en het daarop gebaseerde lokale beleid) te…

Doelstellingen, risico’s en kansen in het sociaal domein

De rekenkamer heeft gekozen voor een domeinbrede verkenning in het sociaal domein, gericht op doelstellingen en SWOT-analyses met stakeholders. De verkenning biedt inzicht in signalen van stakehold…

De Delftse zorgstructuur rondom leerlingen. De gemeente een Zorg?

De Delftse Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van de zorgstructuur rondom leerlingen en de aansluiting tussen de zorg binnen het onderwijs en het gemeentelijk beleid rond zorg …

Transformatie zorg voor de jeugd

De gemeente wordt per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle zorg voor de jeugd. Wij onderzochten in G4 verband hoe de gemeente Amsterdam zich voorbereidt op het nieuwe jeugdstelsel.

Invoering van Centrum voor Jeugd en Gezin in Alkmaar

Het onderzoek is uitgevoerd samen met de AR en 42 gemeenten en betreft een onderzoek op hoofdlijnen. Alle gemeenten in Nederland moesten eind 2011 een CJG hebben, een netwerk waar laagdrempelig opv…