Skip to main content

Jeugdwet

Aantal berichten met deze tag: 19

Gepubliceerd op:
vrijdag 26-06-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Coevorden

Tag: Jeugdwet

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Jeugdwet’.

De Jeugdzorg in Coevorden; een analyse van beleid, uitvoering en resultaten

De rekenkamercommissie onderzocht hoe de uitvoering van de Jeugdwet is georganiseerd, hoe monitoring en sturing plaatsvinden en wat het effect is. Er is gekeken naar het beleid, de uitvoering, de i…

Financiële sturing jeugdwet

Onderzoek naar de financiële sturing door de gemeente Opsterland op de uitvoering van de jeugdwet

Uitvoering jeugdhulp op koers?

Een onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de jeugdhulp in de gemeente Ede.

Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp voor ouders en jongeren in Oss

In het onderzoek wordt nagegaan of de juiste typen specialistische jeugdhulp vindbaar en beschikbaar voor de ouders en jongeren in Oss. Het rapport kent een hoofdrapport en een compactere versie; h…

Jeugdwet: aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer

Aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer In de praktijk blijken gemeenten veel moeite te hebben om te komen tot duidelijke doelen op het gebied van de jeugdhulp en een uitwerking daar…

Inspiratiedocument

Inhoudelijke accenten rekenkameronderzoek sociaal domein Jeugdwet Sinds medio 2016 is er in ieder geval door vijf lokale rekenkamers of rekenkamercommis-sies onderzoek gedaan naar de Jeugdwet. De i…

Nieuw informatiedocument 3D’s

De NVRR heeft opdracht gegeven tot actualisatie van het ‘Informatiedocument 3Ds’, waarvan het origineel stamt uit oktober 2014. Aanleiding voor het eerste document was dat gemeenten vanaf 1 januari…

Informatiedocument 3D’s Actualisatie 2017 – berekend op de nieuwe taken?

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor tal van nieuwe taken in het sociale domein. Dit was in oktober 2014 aanleiding voor de Commissie Digitaal Kennisdelen van de NVRR …

Inspiratiedocument 3D’s Handreikingen voor en voorbeelden van rekenkameronderzoek

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft Bureau voor Economische Argumentatie geïnventariseerd welke onderzoeken door lokale rekenkamers en rek…

Meten is weten: informatievoorziening sociaal domein

De rekenkamer gaat in op de wijze waarop monitoring en verantwoording over drie decentralisaties in het sociaal domein (Meedoen naar Vermogen, Zorg voor Jeugd en Participatiewet) vorm hebben gekreg…