Skip to main content

Kaderstelling raad

Aantal berichten met deze tag: 44

Gepubliceerd op:
donderdag 26-11-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie IJsselstein

Tag: Kaderstelling raad

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kaderstelling raad’.

Kwaliteit raadsvoorstellen

Een onderzoek naar de kwaliteit van raadsvoorstellen, zoals die de afgelopen jaren aan de gemeenteraad zijn voorgelegd.

Voorbereiding invoering Omgevingswet

Met een Rekenkamerbrief heeft de rekenkamer de gemeenteraad inzicht gegeven in zijn eigen rol bij de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet.

Schiedam Veiliger?: onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidsbeleid in de gemeente Schiedam en de betrokkenheid van de gemeenteraad

Onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidsbeleid in de gemeente Schiedam en de betrokkenheid van de gemeenteraad. Dit onderzoek focust op de veiligheidsvelden woon- en leefomgeving en jeug…

Vlaardingen veiliger?: onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidsbeleid in de gemeente Vlaardingen en de betrokkenheid van de gemeenteraad

Onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidbeleid in de gemeente Vlaardingen en de betrokkenheid van de gemeenteraad. Het onderzoek focust zich op de veiligheidvelden woon- en leefomgeving e…

Inkomsten en risico’s in Woudenberg

In het onderzoek is nagegaan welke inkomsten de gemeente Woudenberg heeft en hoe de gemeente omgaat met de risico’s ten aanzien van deze inkomsten.

“De burger neemt het initiatief”, onderzoek naar burgerinitiatieven

71 burgerinitiatieven zijn geanalyseerd op obstakels en stimulansen en de uitkomsten met verslag en video op de initiatiefwijzer geplaatst (website). Handreiking gemaakt met lessen en tips voor gem…

Goede raad voor de Omgevingswet: een vergelijkend onderzoek van vijf Brabantse Rekenkamer(commissie)s naar de implementatie van de Omgevingswet

De rekenkamer(commissie)s van Breda, Eindhoven, Oss, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch hebben onderzoek verricht naar de stand van zaken ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet, met daarin voora…

De kaderstellende rol van de gemeenteraad van Ridderkerk

Door analyse van het kaderstellend optreden van de raad ontstaat een goed beeld van de mogelijkheden die de raad heeft op het gebied van kaderstelling, de mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt …

ICT-beleid: onderzoek door de rekenkamercommissie Hoorn naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijke ICT-beleid

Op basis van het onderzoek concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeente Hoorn ten opzichte van andere gemeenten goed scoort op informatiebeveiliging en digitale dienstverlening. Echter, de ra…

Grip van de raad Schiedam en Vlaardingen: evaluatie van de kaderstellende en controlerende rol van de raad in de gemeentes Schiedam en Vlaardingen

Dit onderzoek betreft de werkwijze van de gemeenteraad van Schiedam en niet de doelmatigheid en doeltreffendheid van door het college uitgevoerde beleid. Hiermee is het onderzoek afwijkend van de m…