Skip to main content

Lokaal bestuur

Aantal berichten met deze tag: 7

Gepubliceerd op:
maandag 28-11-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Alkmaar

Tag: Lokaal bestuur

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Lokaal bestuur’.

Quick scan Actieprogramma Economie

Hoewel het actieprogramma Economie nog erg onbekend was bij ondernemers, kwam de gemeente, en in het bijzonder het Ondernemersloket, goed uit de verf. Enkele vraagtekens werden gezet bij de taakopv…

Actieplan lokale rekenkamers – brief minister Plasterk aan de Tweede Kamer

In de brief licht de minister toe hoe hij de motie-Fokke de komende periode zal gaan uitvoeren. Hij wil op twee manieren stimuleren dat er meer gemeenschappelijke rekenkamers worden gerealiseeerd e…

Bestuurlijke reactie NVRR op rapport “De staat van de rekenkamer

Het bestuur van de NVRR heeft met belangstelling kennis genomen van het onderzoeksrapport De staat van de rekenkamer. Hoewel het NVRR-bestuur opdrachtgever is van dit onderzoek, komen de rapportage…

Verlegd of verlengd lokaal bestuur? Een onderzoek naar samenwerkingsverbanden in de gemeente Oisterwijk ten behoeve van strategische visievorming

De keuze voor een onderzoek naar samenwerkingsverbanden is onder meer ingegeven door de toenemende dynamiek van gemeentelijke samenwerking. De thema’s in hoeverre de gemeente grip heeft op de samen…

NVRR reageert positief op rapport inzake evaluatie rekenkamers.

Het uitgangspunt van de NVRR is dat elke gemeente of provincie over een goed geoutilleerde rekenkamer moet kunnen beschikken. De nadere vormgeving en de wijze van functioneren mag wat de NVRR betre…