Skip to main content

Maatschappelijke opvang

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 24-05-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Utrecht

Tag: Maatschappelijke opvang

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Maatschappelijke opvang’.

Daklozenopvang: knel in de keten

Onderzoek naar de opvang en zorg voor daklozen in Utrecht. De gemeente biedt een groot deel van de dak- en thuislozen laagdrempelige opvang en zorg. Toch lukt het bij een aanzienlijk deel van de do…

‘Van de straat’, onderzoek naar maatschappelijke opvang in Den Haag

In het onderzoek is de vraag beantwoord in hoeverre de gemeente een adequate ondersteuning aan daklozen en een goede door- en uitstroom uit het traject realiseert.

Wachten op opvang: maatschappelijke opvang en beschermd wonen onderzocht

Met dit onderzoek beoogt de rekenkamer Amsterdam inzicht te verschaffen in de opvang van dak- en thuislozen in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen en in de mogelijke belemmeringen voor de…

SAMEN THUIS?, onderzoeksrapport Wmo 2015 in 16 Friese gemeenten, rapport Achtkarspelen

Inzicht krijgen in de uitvoering van het gemeentelijke beleid t.a.v. maatschappelijke ondersteuning, de wijze waarop de afzonderlijke gemeenten de regierol invullen en grip hebben op de rechtmatigh…