Skip to main content

Monitoring

Aantal berichten met deze tag: 24

Gepubliceerd op:
donderdag 02-07-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Monitoring

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Monitoring’.

Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid

Verduurzaming van de landbouw is een belangrijk speerpunt van Drenthe, Fryslân en Groningen. Zij hebben te weinig zicht op de resultaten. De Noordelijke Rekenkamer beveelt aan bij te houden wat de …

De Jeugdzorg in Coevorden; een analyse van beleid, uitvoering en resultaten

De rekenkamercommissie onderzocht hoe de uitvoering van de Jeugdwet is georganiseerd, hoe monitoring en sturing plaatsvinden en wat het effect is. Er is gekeken naar het beleid, de uitvoering, de i…

Sturen op zorg: informatievoorziening Wmo en Jeugdhulp aan de gemeenteraad

De gemeenteraad beschikt niet of nauwelijks over bruikbare informatie om te kunnen (bij)sturen op de realisatie van de doelen voor de nieuwe Wmo en Jeugdhulp. Hij heeft deze niet ontvangen van het …

Armoedebeleid: rekenkameronderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het armoedebeleid in de gemeente Ooststellingwerf

De rkc’s van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van die gemeenten. Door hetzelfde onderzoek tegelijkertijd uit te voeren is het mogelij…

Armoedebeleid: Rekenkameronderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het armoedebeleid in de gemeente Weststellingwerf

De rkc’s van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van die gemeenten. Door hetzelfde onderzoek tegelijkertijd uit te voeren is het mogelijk…

Armoedebeleid: Rekenkameronderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het armoedebeleid in de gemeente Opsterland

De rkc’s van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van die gemeenten. Door hetzelfde onderzoek tegelijkertijd uit te voeren is het mogelijk…

Meten is weten: informatievoorziening sociaal domein

De rekenkamer gaat in op de wijze waarop monitoring en verantwoording over drie decentralisaties in het sociaal domein (Meedoen naar Vermogen, Zorg voor Jeugd en Participatiewet) vorm hebben gekreg…

Handhavingsbeleid Gemeente Bergeijk

Het handhavingsbeleid van Bergeijk voldoet niet aan alle wettelijke regels. De doelen zijn zo algemeen verwoord dat niet vast te stellen is of het beleid effectief is. De prioriteiten zijn niet op …

Voor de (d)Raad ermee!

De informatievoorziening aan de gemeenteraad van Dordrecht op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen krijgt nog onvoldoende aandacht en stelt de raad onvo…

Brief Rekenkameronderzoek decentralisaties

De rekenkamercommissie heeft eind 2014 opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de decentralisaties. Oorspronkelijk doel was om voor de drie decentralisaties een nulmeting uit te voeren en…